Arrangementer

Forum for Kontrakter og Udbud #3

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Dynamiske indkøbssystemer og rammeaftaler
Effektivitet og optimering er altid i fokus hos den offentlige ordregiver, og det er derfor relevant at se nærmere på, hvordan udbudsprocesserne kan bidrage hertil. På årets tredje arrangement vil vi gå i detaljerne med brugen af dynamiske indkøbssystemer og rammeaftaler. 

Program
Kl. 14:00 Velkomst
v/Partner, Advokat Jens Bødtcher-Hansen

Kl. 14:15 Seneste praksis
v/Advokat Sona Margaryan

Under seneste praksis vil vi bl.a. gennemgå Klagenævnets kendelse om pointmodeller af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland. Vi vil her komme med vores anbefaling til, hvordan man som ordregiver fremadrettet bør forholde sig til kravene i udbudslovens § 160.

Kl. 15.00 Kaffepause

Kl. 15.15 Rammeaftaler
v/Associeret partner, Advokat Malene Roose Bagh

Under dette tema sætter vi fokus på indgåelsen og anvendelsen af rammeaftaler.

Klagenævnet for Udbud har afsagt adskillige kendelser, som nuancerer udbudslovens regulering af rammeaftaler, og vi vil sammenfattende udlede hvilke frihedsgrader, der er for ordregiver, og hvilke forhold man skal være særligt opmærksom på ved udbud af rammeaftaler.

Vi vil herunder fokusere på:
• Hvad kræves i forhold til evaluering af rammeaftaler, herunder rammeaftaler med mange varelinier?
• Hvad er rammerne for tildeling – både ved direkte tildeling og ved miniudbud?
• I hvilket omfang er periodekøbsaftaler mulige – og hvad er fordelene?

Kl. 16.15 Dynamiske indkøbssystemer
v/Associeret partner, Advokat Morten Wahl Liljenbøl

Under dette tema sætter vi fokus på oprettelsen og anvendelsen af dynamiske indkøbssystemer. Dynamiske indkøbssystemer er ikke en nyskabelse, men har ikke tidligere været anvendt særligt ofte. Der er med den nye udbudslov skabt bedre rammer for anvendelsen af dynamiske indkøbssystemer som gør, at alle ordregivere bør overveje, om et dynamisk indkøbssystem kan være et alternativ til eksempelvis en rammeaftale. Vi vil give en indføring i, hvordan man opretter et dynamisk indkøbssystem og efterfølgende foretager konkrete anskaffelser og hvad man som ordregiver i den forbindelse særligt skal være opmærksom på.

Vi vil herunder fokusere på:
• Hvad er et dynamisk indkøbssystem og hvornår kan det anvendes?
• Hvilke frister gælder der for oprettelse, ansøgning og tilbudsafgivelse?
• Hvilke krav gælder der ved opdeling i kategorier?
• Hvilke krav gælder der for indholdet af udbudsmaterialet og hvor fleksibelt kan dette gøres?
• Hvordan optages deltagere i et dynamisk indkøbssystem og hvilke krav kan ordregiver stille til deltagerne?
• Hvordan indhentes tilbud og hvordan sker der tildeling under et dynamisk indkøbssystem?
• Hvilke krav gælder der til anvendelse af ESPD, indhentelse af dokumentation og begrundelse ved tildeling?

Kl. 17.00 Kaffepause

Kl. 17.15 Komparativ analyse og perspektivering
v/Partner, Advokat Jens Bødtcher-Hansen

På trods af at rammeaftaler er en kontraktform og dynamiske indkøbssystemer er en udbudsform, er der alligevel nogle ligheder, som gør det relevant at overveje, hvornår et dynamisk indkøbssystem kan anvendes som et alternativ til en rammeaftale. Vi laver en komparativ analyse og sammenholder og udfordrer forskelle og ligheder mellem rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer, ligesom vi ser nærmere på de fordele og ulemper, som knytter sig til valget mellem de to fremgangsmåder.

Kl. 17.45 Opsummering af dagens take aways, spørgsmål og debat
v/Alle oplægsholdere

Målgruppe
Forum for Kontrakter og Udbud er Kammeradvokatens netværk for statslige og andre offentligt ansatte, som løbende beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.

Medlemskabet er påkrævet, og du kan læse om de forskellige medlemskaber her.

Vel mødt
Der vil være ankomst med kaffe fra kl. 13.30. Oplæggene starter kl. 14.00. Efter arrangementet kl. 18.00 er der en let anretning i vores kantine.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Del på LinkedIn Del på Facebook