Rådgivning

Udlændingeret udgør et af firmaets større sagsområder, og arbejdet består navnlig i at føre retssager.

Udlændingesager


Udlændingeret udgør et af firmaets større sagsområder, og arbejdet består navnlig i at føre retssager. Vi repræsenterer altid udlændingemyndighedernes interesser.   

Sagerne for Integrationsministeriet handler typisk om gyldigheden af afslag på ansøgninger om familiesammenføring, herunder ægtefællesammenføring.

De fleste af sagerne angår endvidere spørgsmålet, om der af humanitære grunde alligevel bør meddeles opholdstilladelse, selv om lovens hovedbetingelser ikke er opfyldt.

Familiesammenføring

En række forskellige betingelser skal være opfyldt for, at der gives tilladelse til familiesammenføring.

For tiden drejer en stor del af retssagerne på dette område sig om, hvorvidt integrationskravet kan forventes opfyldt, hvis børn under 15 år, hvis far eller mor har boet mere end to år i Danmark, får opholdstilladelse. Skønnes dette krav ikke at kunne opfyldes, skal der meddeles afslag på ansøgningen.

Kravet skyldes, at det anses for rigtigt ikke at give opholdstilladelse til mindreårige, hvis der ikke er en rimelig mulighed for, at de kan blive integreret i det danske samfund.

Ægtefællesammenføring

En anden større gruppe sager er de, hvori der er meddelt afslag på ægtefællesammenføring med den begrundelse, at ægtefællerne ikke har afkræftet den i loven fastsatte formodning for, at ægteskabet ikke er indgået efter ægtefællernes egen fri vilje, men efter pres fra familierne. Typisk i tilfælde, hvor ægtefællerne er nært beslægtet - de såkaldte fætter-kusine ægteskaber.

Også i disse sager skyldes reglernes udformning ønsket om, at ægtefæller fra hjemlandet har en reel mulighed for at blive integreret i det danske samfund. Erfaringen viser, at ægtefællesammenførte har vanskeligt ved at blive integreret.

Andre sager

Sager for Integrationsministeriet har i de senere år påkaldt sig særlig opmærksomhed, nemlig sagerne om administrativ udvisning af terrormistænkte og i den forbindelse også spørgsmålet om berettigelsen af at fængsle dem, indtil udvisning kan ske.

Sagerne for Flygtningenævnet angår gyldigheden af afslag på asylansøgninger og er ret få. Det skyldes navnlig, at Flygtningenævnets afgørelser efter loven er endelige, således at de som udgangspunkt ikke kan undergives domstolsprøvelse.

Det ligger i retspraksis ganske fast, at prøvelse i disse sager udelukkende angår det spørgsmål, om der er fejl eller mangler ved grundlaget for Flygtningenævnets afgørelse, om behandlingen er sket i overensstemmelse med almindelige sagsbehandlingsregler, og om almindelige forvaltningsretlige principper i øvrigt er iagttaget.

Del på LinkedIn Del på Facebook