Arrangementer

Få gode råd til at udarbejde et "vindertilbud" samt få kendskab til, hvad der gælder om aktindsigt i forbindelse med udbud af forsikringer.

Fokus på det gode tilbud samt aktindsigt i udbud af forsikringer

Forsikringsakademiet A/S, Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Første del: Det gode tilbud

Det er som bekendt ordregiver, som fastsætter udbudsdesignet og rammerne for tilbudsafgivelsen i det enkelte udbud, herunder forsikringsudbud. For tilbudsgiver gælder det derfor om at afgive det bedst mulige tilbud indenfor de givne rammer, og samtidig gælder det om at sikre, at tilbuddet også er kommercielt fornuftigt.

På temadagen kommer vi ind på de forhold, som tilbudsgiver særligt skal holde sig for øje ved afgivelse af tilbud, ligesom vi kommer ind på, hvad tilbudsgiver navnlig skal fokusere på i forbindelse med optimeringen af sit tilbud.

Et godt råd til processen er, at tilbudsgiver i udbudsfasen søger eventuelle uklarheder eller mangler i udbudsmaterialet afklaret. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbudsgiveren bærer risikoen for udformningen af sit tilbud. Der foreligger således et stort incitament fra tilbudsgivers side til at udvise stor grundighed ved udarbejdelse af tilbuddet.

Er det afgivne tilbud ikke i overensstemmelse med ordregivers fastsatte krav, kan tilbudsgiver risikere en ringere evaluering, og i værst tænkelige tilfælde vil ordregiver være berettiget – og måske forpligtet – til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver bør derfor kvalitetssikre det samlede tilbud, herunder også de formelle krav, inden det indgives. Samtidig bør en tilbudsgiver undlade at oversælge ydelsen og overdrive virksomhedens kompetencer – tilbudsgiver vil i de fleste udbud blive bundet kontraktmæssigt heraf.

Tilbudsgiver vil ligeledes blive bundet af den tilbudte pris, hvorfor der bør afgives en realistisk pris, som medtager samtlige faktorer. Med andre ord bør tilbudsgiver være tydelig omkring deal breakers m.v. i udbudsprocessen.

Det er utvivlsomt, at et tilbud kan udformes på mange måder, så hvad er egentlig den bedste opskrift på at vinde et udbud? Dette skal vi forsøge at klarlægge endnu nærmere på denne temadag!


Anden del: Aktindsigt i udbud af forsikringer

I Danmark reguleres spørgsmålet om aktindsigt i den offentlige forvaltnings dokumenter mv. som udgangspunkt af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Dette gælder også aktindsigt i udbud af forsikringer.

Grænserne for, hvornår der skal gives adgang til aktindsigt, og hvornår en oplysning/et dokument kan undtages fra aktindsigt, afklares løbende i praksis bl.a. fra Klagenævnet for Udbud, for så vidt angår aktindsigt vedrørende dokumenter og oplysninger, som indgår i udbudsprocesser.

Som udgangspunkt er der en ganske vid adgang til aktindsigt i både udbudsgrundlag og indkomne anmodninger om prækvalifikation og tilbud, hvilket en tilbudsgiver derfor må tage højde for ved sine angivelser i tilbuddet.

Der foreligger imidlertid en række undtagelser til den generelle adgang til aktindsigt, herunder bl.a. undtagelse af fortrolige erhvervsoplysninger – fx virksomheders drifts- eller forretningsforhold. Navnlig kan tilbuddenes løsningsbeskrivelser, prisoplysninger samt CV’er o.l. give anledning til tvivl om, hvorvidt disse oplysninger under et udbud kan undtages fra aktindsigt, hvilket også flere gange har været genstand for Klagenævnets praksis.

Denne del af temadagen har således til formål at skabe et overblik over de problemstillinger, der kan være forbundet med adgangen til aktindsigt i en udbudsforretning. Vi vil blandt andet se nærmere på håndteringen af konkrete oplysninger og dokumenter, herunder hvilke oplysninger og dokumenter der kan undtages fra aktindsigt, hvordan en aktindsigtsproces forløber, og hvad man både som ordregiver og tilbudsgiver i øvrigt bør holde sig for øje i forhold til aktindsigt.


Ressourceperson og underviser:
Advokat Malene Roose Bagh, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Temadagen henvender sig til:
• Indkøbere i forsikrings- og pensionsselskaberne
• Ledere, medarbejdere og *advokater i forsikrings- og pensionsbranchen, som arbejder med udbud
• Underwritere
• Forsikringsmæglere
• *Advokater og advokatfuldmægtige
• Medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med udbud
• Medarbejdere i regionerne, som beskæftiger sig med udbud
• Revisorer

Pris og tilmelding:
Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 1.940,- kr. ekskl. moms og for andre 2.280,- kr.ekskl. moms.
Eventuelle telefoniske forespørgsler kan rettes til Kurt Christensen, tlf. 4516 5290.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.Forsikringsakademiet vurderer, at temadagen opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Temadagen har en varighed svarende til 4 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.