Brancher

Klima, Energi og Miljø

Den miljø- og energiretlige regulering af samfundslivet bliver til stadighed mere forgrenet. Antallet af danske og EU-retlige regelsæt er stigende, og reglernes kompleksitet og indbyrdes samspil stiller de offentlige myndigheder over for store udfordringer.

Vi har et indgående kendskab til de særlige forvaltningsretlige spørgsmål, der opstår ved behandlingen af miljø- og energisager.

Vores rådgivning spænder bredt fra bistand ved udarbejdelse af afgørelser i konkrete sager til rådgivning om udformning af forslag til ny lovgivning, herunder implementering af EU-retsakter. Vi bistår også ved tilrettelæggelse og behandling af nye eller voksende administrative sagskomplekser i forvaltningerne.

Vi repræsenterer offentlige myndigheder i tvistsager, hvad enten det drejer sig om retssager eller f.eks. klagesager for taksationskommissioner. Med til stadighed omkring 100 verserende retssager om miljø- eller energispørgsmål har vi betydelig erfaring med procedure og strategisk tilrettelæggelse af retssager også på disse områder.