Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1. Forretningsbetingelsernes område

1.1 Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith (KAPS) udfører for kunden, med mindre kunden har indgået anden skriftlig aftale for den pågældende opgave med os.

1.2 Forretningsbetingelserne er fraveget for de advokatopgaver, som firmaet udfører som kammeradvokat for statsinstitutioner m.v. i henhold til sin aftale med Finansministeriet. Vi henviser herom til www.kammeradvokaten.dk.

2. Advokater og øvrige juridiske medarbejdere

2.1 Enhver advokat i KAPS er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

2.2 Herudover beskæftiger vi erhvervsjuridiske fuldmægtige og rådgivere, som på lige fod med firmaets advokater og advokatfuldmægtige betjener firmaets kunder i alle forhold, bortset fra den opgave der ligger i at give møde ved domstolene.

2.3 Se vores partnere og advokater under Medarbejdere. 

3. Udførelse af advokatopgaven

3.1 KAPS definerer opgaven for kunden i samarbejde med kunden. En opgave kan omfatte én eller flere advokatydelser for den samme kunde eller for flere kunder.

3.2 KAPS, herunder firmaets partnere og juridiske medarbejdere, udfører opgaven i overensstemmelse med kravene til adfærd og etik i retsplejelovens regler om advokater og Advokatrådets advokatetiske regler.

3.3 KAPS arbejder efter et kvalitetsstyringssystem. Det sikrer, at vi tilfører alle sager den nødvendige faglige ekspertise, at vi behandler alle sager i et samarbejde mellem en kompetent sagsansvarlig, som står for det daglige arbejde, og en erfaren sagspartner, som bl.a. påser styring af sagen, og at vi i øvrigt varetager opgaven for kunden i overensstemmelse med kundens krav og forventninger. Det sikrer også, at kunden har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende sagens behandling i vores interne klagesystem.

3.4 KAPS returnerer kundens originale sagsakter, når opgaven er udført, og vi arkiverer egne sagsakter i mindst fem år.

4. Honorar m.v.

4.1 KAPS fastsætter honoraret ud fra en samlet vurdering, hvori bl.a. indgår dels ressourceforbruget, herunder den medgåede tid, anvendte specialkompetencer, om opgaven er udført under meget stramme tidsfrister eller uden for normal arbejdstid, dels det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for kunden og det opnåede resultat. Vi kan anmode kunden om at indbetale et depositum for vores honorar.

4.2 Kunden betaler udover honoraret omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi udlægger beløbet for kunden, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

4.3 Betalingsbetingelserne er netto 21 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

4.4 Kunden kan efter anmodning få et honoraroverslag, inden vi begynder på opgave, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. I forbrugerforhold giver vi altid kunden oplysninger om honoraret, inden vi begynder på opgaven.

4.5 KAPS forvalter alle kundemidler i henhold til Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder således kunden, ligesom eventuelle tilskrevne negative renter på klientkontoen afholdes af kunden. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har kunden andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Advokatfirmaet Poul Schmith har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

5. Fortrolighed, habilitet, insiderhandel og hvidvaskning

5.1 Alle partnere og medarbejdere i KAPS har tavshedspligt i relation til uvedkommende med hensyn til indhold og karakter af firmaets sager samt oplysninger i øvrigt fra kunden og om kunden, med mindre den pågældende oplysning efter omstændighederne ikke er af fortrolig karakter. Vi har etableret særlige sikkerhedsprocedurer til sikring af sensitivt og fortroligt materiale.

5.2 KAPS har etableret særlige regler og procedurer, som har til formål at imødegå interessekonflikter ved modtagelsen af sagen og at håndtere interessekonflikter, som eventuelt måtte opstå undervejs.

5.3 Alle i KAPS er omfattet af værdipapirhandelslovens forbud mod insiderhandel. Det er firmaets og firmaets partneres og medarbejderes ansvar ikke at misbruge den viden vi får i forbindelse med vores arbejde. Vi har etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

5.4 Alle i KAPS er omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi skal derfor bl.a. indhente og opbevare oplysninger til identifikation af kunden og oplysninger om kundens ejer- og kontrolstruktur til identifikation af de reelle ejere, hvis kunden er en juridisk person.

6. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

6.1 KAPS er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for følgerne af fejl, der begås af firmaets partnere og juridiske medarbejdere.

6.2 De samlede erstatningsbeløb for følgerne af én skade kan ikke overstige DKK 75 millioner. Som følger af én skade anses alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller gentagne ansvarspådragende forhold, og uanset om en eller flere af de personer, som vi hæfter for, har pådraget sig ansvar, og hvad enten en eller flere skadelidte kan gøre krav gældende i anledning af forholdet.

6.3 Kunden kan kun rejse krav mod KAPS og ikke mod de enkelte partnere eller andre juridiske medarbejdere.

6.4 Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og lignende indirekte tab, eller tab som følge af et kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. 

6.5 Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som vi efter aftale med kunden har overladt dele af opgaven til, eller som kunden har antaget efter vores henvisning.

6.6 KAPS rådgiver som danske advokater alene om danske juridiske forhold. Hvis advokatopgaven forudsætter rådgivning om udenlandsk lovgivning, anbefaler vi kunden at engagere lokale advokater. Vores bistand i sådanne dele af opgaven udgør ikke rådgivning om udenlandske retsforhold.

6.7 KAPS har tegnet ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed fra vores kontor i Danmark, uanset hvor advokatvirksomheden faktisk udøves.

7. Markedsføring

7.1 KAPS kan i sin markedsføring henvise til, at KAPS har fungeret som advokat for kunden i relation til opgaven, når opgaven er offentlig kendt, eller hvis vi har aftalt det med kunden.

8. Tvister, lovvalg og værneting

8.1 Enhver tvist mellem en kunde og KAPS skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

8.2 Eventuelle tvister skal indbringes for den i medfør af retsplejeloven kompetente danske domstol.

8.3 Angår tvisten vores adfærd eller honorar kan kunden klage til Advokatnævnet.

9. Regler for advokaterhvervet

9.1 Vi henviser til Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk) vedrørende den lovgivning, der gælder for advokater, og Advokatsamfundets regler i øvrigt.

9.2 Vi henviser til Advokatnævnet (www.advokatnaevnet.dk) vedrørende reglerne for klageadgang.