Nyheder

Østre Landsret har givet KASI ApS og familien bag medhold i, at sponsorater og tilskud var erhvervsmæssigt begrundede, og at der derfor ikke skulle ske beskatning af familien. Samtidig har landsretten bestemt, at SKAT skal foretage en ny vurdering af, i hvilket omfang KASI ApS har fradragsret.

Dom i KASI-sagerne

Af Steffen Sværke og Mattias Chor


Østre Landsret har ved dom af 17. november 2017 afgjort de fire sager om, hvorvidt KASI ApS havde fradragsret for sponsorater af Brøndby IF samt sponsorater af og tilskud til AG København, og om der var grundlag for at beskatte familien bag KASI ApS som følge af sponsoraterne og tilskuddet.

Landsretten slog indledningsvis fast, at det var Landsskatterettens afgørelser, der var til prøvelse i sagerne, og at disse ikke var ugyldige som følge af de sagsbehandlingsfejl, der var begået hos SKAT.

For så vidt angår KASI ApS’ hovedsponsorat af Brøndby IF fandt landsretten i modsætning til Landsskatteretten, at sponsoratet var erhvervsmæssigt begrundet. Der var derfor ikke grundlag for at beskatte familien bag KASI ApS i anledning af tegningen af sponsoratet. Landsretten udtalte i den forbindelse, at KASI ApS har fradragsret for udgifterne i det omfang, de må anses for reklame- og repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1 og 4, eller for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Også for så vidt angår KASI ApS’ tegning af et stadionsponsorat hos Brøndby IF fandt landsretten i modsætning til Landsskatteretten, at sponsoratet var erhvervsmæssigt begrundet. Der var derfor heller ikke på dette punkt grundlag for at beskatte familien bag KASI ApS. Fordi der var et klart misforhold mellem reklameværdien og prisen på dette sponsorat, og fordi KASI ApS ikke havde sandsynliggjort, at det var nødvendigt at tilføre Brøndby IF det meget store millionbeløb for at beskytte investeringen i hovedsponsoratet, havde KASI ApS imidlertid ikke fradragsret for stadionsponsoratet.

For så vidt angår KASI ApS’ sponsorater af og tilskud til AG København fandt landsretten – ligeledes i modsætning til Landsskatteretten – at disse måtte anses for erhvervsmæssigt begrundede, og at en del af udgifterne var reklameudgifter. Familien bag KASI ApS skulle derfor heller ikke beskattes af KASI ApS’ sponsorater af og tilskud til AG København.

Landsretten hjemviste herefter sagen vedrørende KASI ApS til SKAT med henblik på fornyet skatteansættelse i overensstemmelse med landsrettens bemærkninger, mens familien bag selskabet fik nedsat deres skatteansættelser med de beløb, som var blevet anset for udloddet til dem.

Landsrettens nyhed om sagen samt landsrettens præmisser vedrørende de enkelte delspørgsmål kan læses via linkene i boksene til højre.

Sagen blev varetaget af Steffen Sværke i samarbejde med Mattias Chor.