Nyheder

En arbejdsgiver er ikke forpligtet til at acceptere en sygemeldt medarbejders tilbud om at vende tilbage på deltid. Derfor er arbejdsgiverens afvisning af et sådant tilbud også uden betydning for beregningen af antal sygedage efter 120-dagesreglen.

OK at anvende forkortet opsigelsesvarsel


Sagens baggrund 

En klinikassistent blev den 8. november 2013 sygemeldt fra sit fuldtidsarbejde hos en tandlæge. Den 19. december 2013 meddelte klinikassistenten, at hun kunne vende tilbage til sit arbejde på deltid den 6. januar 2014. Dette afviste tandlægen imidlertid med henvisning til klinikkens drift. Klinikassistenten genoptog sit arbejde den 3. februar 2014, men blev sygemeldt igen den 13. februar 2014. Tandlægen opsagde herefter klinikassistenten den 21. marts 2014 med henvisning til 120-dagesreglen i funktionærlovens § 5, stk. 2.

Højesterets afgørelse

Højesteret tog under sagen stilling til, om tandlægens afslag på klinikassistentens tilbud om at vende tilbage på deltid i perioden 6. januar – 3. februar 2014 havde betydning for opgørelsen af klinikassistentens sygedage i denne periode.

Tandlægen havde beregnet sygedagene i perioden på baggrund af klinikassistentens faktiske fuldtidssygefravær.   Klinikassistenten mente derimod, at hendes sygefravær i perioden skulle beregnes, som omhun havde arbejdet på deltid.

Højesteret udtalte, at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en funktionær, som er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, arbejder på nedsat tid.

Højesteret kom derfor frem til, at en arbejdsgivers afslag på et sådant tilbud heller ikke kan medføre, at funktionærens sygefravær ikke kan medregnes fuldt ud i beregningen af sygedage efter 120-dagesreglen.

Højesteret tog herefter stilling til, om klinikassistenten havde ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens § 2 b.

Højesteret udtalte, at en opsigelse efter 120-dagesreglen som udgangspunkt må anses for rimeligt begrundet, og at det derfor kræver ganske særlige omstændigheder for at tilkende godtgørelse. Højesteret anså ikke, at der var tale om ganske særlige omstændigheder i sagen.

Højesteret frifandt på denne baggrund tandlægen.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Dommen er udtryk for, at en arbejdsgiver ikke er forpligtet til at acceptere en delvis sygemelding fra en medarbejder, og at arbejdsgivers afvisning af en medarbejders deltidssygemelding som alternativ til fuldtidssygemelding indebærer, at sygefraværet skal medtælles fuldt ud – som en fuldtidssygemelding – ved optællingen af de 120 sygedage.