Nyheder

Direktør for og daglig leder af et botilbud blev pålagt erstatningsansvar, idet han burde have indset på et tidligere tidspunkt (”håbløshedstidspunktet”) end konkursen, at der ikke var grundlag for at lade driften fortsætte.

Leder af botilbud pålagt erstatningsansvar

Af Kasper Berg Nielsen


Institutionen

Den 1. oktober 2005 blev botilbuddet B stiftet af X, der samtidig var direktør for og daglig leder af institutionen. Beboerne i B var sindslidende og kunne have større eller mindre grad af misbrug.

I stiftelsesdokumentet og de heri anførte vedtægter for B fremgik, at bestyrelsen bestod af 3-5 personer, som holdt møde mindst fire gange om året. Ved stiftelsen bestod bestyrelsen af socialpsykiatrichef M, skoleinspektør F og forstander T. De to sidstnævnte bestyrelsesmedlemmer udtrådte af bestyrelsen i hhv. 2009 og 2012. M meddelte i 2012 X, at hun gik ud fra, at bestyrelsen for længst var nedlagt, da det var flere år siden, der var afholdt bestyrelsesmøder.

Den 19. juli 2011 ansøgte institutionen Civilstyrelsen om tilladelse til opløsning. Civilstyrelsen meddelte den 9. januar 2012, at man ville kunne opnå tilladelse hertil, såfremt institutionen var solvent ved opløsning. Efterfølgende imødekom Y Kommune den 8. november 2012 en ansøgning fra institutionen om udsættelse af opløsningen til den 31. december 2013.

I februar 2013 afholdte X møder med B’s revisor og bank vedrørende B’s likviditet. På dette tidspunkt havde selskabet forfaldne A-skatter og AM-bidrag for over 1 mio. kr.

Konkursens indtræden

Den 2. september 2013 blev B taget under konkursbehandling på grundlag af en konkursbegæring fra SKAT indleveret den 23. juli 2013. SKAT anmeldte ca. 3,1 mio. kr. i konkursboet, hvoraf ca. 2,1 mio. kr. udgjorde SKATs krav efter februar 2013.

I B’s årsrapporter for år 2010 og 2011, der ikke var underskrevne, var det anført, at bestyrelsen bestod af de oprindelige tre bestyrelsesmedlemmer, og at X var registreret som direktør. I årsrapporten for 2010 var der anført en negativ egenkapital med -1.251.135 kr., og for 2011 en negativ egenkapital med -2.113.230 kr. Årsregnskabet for 2012 blev ikke indleveret til tilsynsmyndigheden, Y Kommune.

I en mail af 16. juli 2012 fra erhvervsrådgiver P, Z-bank til X, blev regnskabet for 2011 for B betegnet som ”katastrofalt”. P oplyste, at han ikke havde forestillet sig, at regnskabet blev så dårligt, og at den årlige genforhandling af engagementet derfor skulle fremrykkes til august 2012.

Hvad lagde retten vægt på?

Retten lagde indledningsvist SKATs opgørelse af det samlede krav – og dermed samlede tab – til grund for bedømmelsen. Endvidere fremhævede retten, at X som direktør for og daglig leder af botilbuddet var ansvarlig for driften af institutionen. I den sammenhæng bemærkede retten, at X var bekendt med bestyrelsens fratræden, men desuagtet ikke tog til skridt til at sammensætte en ny.

Endvidere lagde retten vægt på de foreliggende regnskabsmæssige oplysninger, reaktionen fra P vedrørende regnskabet for år 2011, en vedholdende undladelse af at afregne A-skat og AM-bidrag samt det forhold, at der var anmeldt krav i konkursboet for mere end 10 millioner kr.

På denne baggrund blev X anset som den eneste ansvarlige leder af botilbuddet, som på et tidspunkt tidligere end ved konkursen burde have indset, at der ikke var mulighed for at lade driften fortsætte. Retten fastsatte dette”håbløshedstidspunkt” til februar 2013. Ved at lade virksomheden fortsætte indtil konkursen, pådrog X sig dermed et erstatningsansvar for SKATs tab.

Østre Landsret stadfæstede Retten i Holbæks dom og var enig i såvel begrundelse som resultat.


Dommen illustrerer, at man som ledelsesmedlem risikerer at ifalde erstatningsansvar for tab påført efter det tidspunkt, man vidste eller burde vide, at der ikke var grundlag for at lade driften fortsætte.

Herudover viser dommen, at man ved fastsættelsen af dette ”håbløshedstidspunkt” må foretage en konkret vurdering, hvor bl.a. virksomhedens kapitalgrundlag, regnskabsoplysninger samt andre ”faresignaler” kan indgå.

Sagen blev varetaget af advokat Mathias Juul Holter og advokat Morten Hjortebjerg Larsen.