Nyheder

Ankestyrelsen havde ikke lagt vægt på ulovlige kriterier ved vurderingen af skadelidtes midlertidige erhvervsevnetab. Oplysninger om foretagne arbejdsprøvninger kunne heller ikke føre til tilsidesættelse af afgørelsen.

Ankestyrelsen havde ikke lagt vægt på ulovlige kriterier ved vurderingen af erhvervsevnetabet

Af Inge Houe


Ved en arbejdsskade i november 2012 fik skadelidte rygsmerter og blev sygemeldt. Hun blev efterfølgende opereret, men uden den store effekt.

I efteråret 2014 blev der foretaget to arbejdsprøvninger, begge i blomsterbutikker. Ingen af arbejdsprøvningerne tog højde for nødvendige skånehensyn i forhold til ryggen.

Ankestyrelsen vurderede, at det midlertidige erhvervsevnetab var 50 %. Skadelidte anfægtede afgørelsen og gjorde gældende, at det var urealistisk, at hun skulle kunne tjene halvdelen af sin oprindelige løn. Skadelidte gjorde også gældende, at Ankestyrelsen havde lagt vægt på, hvad hun ville kunne tjene efter omskoling – et forhold, der ikke skal indgå i vurderingen af det midlertidige erhvervsevnetab.

Landsretten så – i modsætning til byretten – på afgørelsens begrundelse som helhed. Landsretten lagde vægt på, at Ankestyrelsen i begrundelsen havde henvist til, at skadelidte på grund af sine skånehensyn var henvist til ufaglært arbejde. På denne baggrund var der ikke grundlag for at fastslå, at Ankestyrelsen havde inddraget ulovlige kriterier, uanset at Ankestyrelsen i et forudgående afsnit havde beskrevet de krav, der kunne stilles til skadelidte, og i den forbindelse anvendt udtrykket ”omskoling mv.”.

Fra modpartens side var det yderligere gjort gældende, at kommunen havde opgivet at arbejdsprøve skadelidte yderligere, og at Ankestyrelsen, hvis man ikke mente, at de arbejdsprøvninger, der var foretaget, var relevante, selv måtte have foranstaltet andre arbejdsprøvninger i medfør af adgangen hertil i arbejdsskadesikringsloven. Dette synspunkt blev heller ikke taget til følge. 

Landsretten, der i øvrigt fandt afgørelsens rigtighed bestyrket af de lægelige oplysninger, frifandt derfor Ankestyrelsen.