Nyheder

Uddrag fra Orientering om Udbudsret - uge 11-12 2017, hvor der er offentliggjort 4 kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

Orientering om Udbudsret - uge 11-12 2017

Kendelse af 13.januar 2017, C. C. Contractor A/S mod Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening

Kendelsen vedrører et udbud af en totalentreprise som en konkurrencepræget dialog efter reglerne i det dagældende udbudsdirektiv (direktiv 2004/18/EF).

Der er tale om klagenævnets kendelse vedrørende klagens eventuelle opsættende virkning.

Klageren gjorde bl.a. gældende, at det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt, idet det ikke levede op til nogle nærmere beskrevne krav i udbudsmaterialet. Klagenævnet udtalte i den forbindelse, at de påberåbte krav ikke havde karakter af klart fastsatte mindstekrav, hvis mangelfulde opfyldelse ville berettige ordregiver til at afvise det vindende tilbud som ukonditionsmæssigt.

Kendelsen bekræfter, at manglende opfyldelse af krav, som ikke udtrykkeligt er angivet som mindstekrav, ikke kan medføre at et tilbud er ukonditionsmæssigt, men i stedet efter omstændighederne skal evalueres på en sådan måde, at den manglende opfyldelse af kravene kommer til udtryk i bedømmelsen.

 ‒ ● 

Kendelse af 8.februar 2017, I.M. Frellsen K/S mod Fællesindkøb Fyn

Kendelsen vedrører et udbud af en rammeaftale om indkøb af kaffe, te, tilbehør samt maskiner og service, der blev gennemført som et offentligt udbud efter udbudsloven.

Der er tale om klagenævnets kendelse vedrørende klagens eventuelle opsættende virkning.

Klageren påberåbte sig bl.a., at den prisreguleringsmodel, som var indeholdt i den udbudte rammeaftale, var så uklar og ugennemsigtig, at den var i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2, da den på grund af prisreguleringsmekanismens afgørende betydning for priserne på kaffe ikke ville kunne danne grundlag for afgivelse af sammenlignelige tilbud og efterfølgende kontrakttildeling.

Klagenævnet udtalte, at prisreguleringsmekanismen ikke indeholdt svar på alle de forhold, som i fremtiden kan påvirke indkøbsprisen på kaffe. Klagenævnet udtalte videre, at der ikke af udbudsreglerne kan udledes et krav om, at et eventuelt udkast til kontrakt afklarer alle sådanne forhold, og at disse kan præciseres og suppleres ved den senere kontraktindgåelse mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver, i det omfang, at det ikke medfører en forskelsbehandling mellem tilbudsgiverne.

Kendelse åbner op for, at der i forbindelse med kontraktindgåelsen mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver kan ske mindre præciseringer og suppleringer, så længe det ikke medfører en forskelsbehandling af tilbudsgiverne. Der gælder med andre ord ikke noget udbudsretligt krav om, at en kontrakt udtømmende skal regulere alle fremtidige forhold, og ordregiver kan således lade visse kontraktuelle forhold stå åbne, så længe dette ikke medfører en konkurrencefordrejning. Udbudslovens krav om forudgående offentliggørelse af evalueringsmetode og det fulde udbudsmateriale ændrer ikke herved.

 ‒ ● 

Kendelse af 3. marts 2017, Mediq Danmark A/S mod Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune og Læsø Kommune

Kendelsen vedrører et offentligt udbud af en rammeaftale om køb af stomiprodukter. Ordregiver tildelte kontrakten baseret på tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne pris, sortiment og kundeservice. Klager gjorde bl.a. gældende, at Ordregiver havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at have anvendt en evalueringsmetode, der ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet der var risiko for, at tilbudsgiverne kunne spekulere i at tilbyde et bredt supplerende sortiment til meget lave priser. Den anden påstand lød på, at Kommunerne havde handlet i strid med samme principper ved at have tildelt kontrakten den vindende tilbudsgiver til trods for, at denne havde afgivet et ukonditionsmæssigt tilbud ved at have lavet fejl i sin angivelse af bestemte produktlinjer i tilbuddet. Klagenævnet tillagde ikke klagen opsættende virkning, idet evalueringsmetoden på forhånd var oplyst og ikke kunne antages at være uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra Ordregivers ønsker, og idet det vindende tilbud ikke fandtes ukonditionsmæssigt.

Kendelsen er udtryk for, at det ikke er i strid med udbudsreglerne at opstille en evalueringsmetode, hvorefter der foretages en prisevaluering af et obligatorisk og et supplerende sortiment, så længe det af udbudsmaterialet tydeligt fremgår, at evalueringen sker på baggrund af begge tilbudte sortimenter. Kendelsen er også udtryk for, at det ikke er strid med ligebehandlingsprincippet at lade tilbudsgiver rette sit tilbud, hvis rettelsen ikke giver tilbudsgiver mulighed for at forbedre sit tilbud, samt at det ikke fremgår at udbudsbetingelserne, at den givne fejl automatisk medfører, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt. Dette er i overensstemmelse med EU-domstolens praksis i C-336/12 Manova.

‒ ● 

Kendelse af 16. marts 2017, Holbech Lys mod DSB

Kendelsen relaterer sig til et udbud af udvikling, levering of montering af LED-lysarmaturer efter det dagældende forsyningsvirksomhedsdirektiv (direktiv 2004/17/EF).

Klageren, der ikke selv havde afgivet tilbud i forbindelse med udbuddet, men som angiveligt var underleverandør til den vindende tilbudsgiver, indgav klage med påstand om, at den vindende tilbudsgiver havde ”leveret LED indsatse til ordren”, men at disse ikke levede op til specifikationerne i udbudsmaterialet, og at ordregiver havde tilladt sådanne forringelser fra kravspecifikationen, at udbuddet blev vundet af en tilbudsgiver, som ikke opfylder kravene og dermed vandt opgaven på et forkert grundlag.

Klagenævnet afviste sagen med den begrundelse, at klagen reelt relaterede sig til kontraktretlige spørgsmål, herunder spørgsmål om, om der er sket misligholdelse af en indgået kontrakt, og at klagenævnet derfor ikke havde kompetence til at prøve klagen.

Kendelsen afspejler i lighed med klagenævnets tidligere praksis, at klagenævnet ikke behandler sager om spørgsmål af kontraktretlig karakter, herunder spørgsmål om misligholdelse af indgåede kontrakter.