Nyheder

Højesteret har den 10. april 2017 afsagt dom i en sag vedrørende to jernbanebroer i Vallensbæk Kommune. Sagen vedrørte en tvist mellem Vallensbæk Kommune og Banedanmark om, hvem der skulle betale for vedligeholdelsen af jernbanebroerne, og om de udførte vedligeholdelsesarbejder havde været nødvendige.

Højesteret sætter punktum i brosag


Højesteret har den 10. april 2017 afsagt dom i en sag vedrørende to jernbanebroer i Vallensbæk Kommune. Sagen vedrørte en tvist mellem Vallensbæk Kommune og Banedanmark om, hvem der skulle betale for vedligeholdelsen af jernbanebroerne, og om de udførte vedligeholdelsesarbejder havde været nødvendige.

Byretten frifandt delvist kommunen, ud fra en betragtning om at nogle af vedligeholdelsesarbejderne kunne have været undgået. Banedanmark ankede sagen, og der blev udmeldt syn og skøn i landsretten. Skønsmanden vurderede, at der ikke forelå materiale, der understøttede Banedanmarks beslutning om, hvilke vedligeholdelsesarbejder der skulle udføres, herunder en bekostelig udskiftning af broernes fugtisolering. Banedanmark gjorde heroverfor gældende, at vedligeholdelsesarbejderne var udført som led i samlet vedligeholdelsesstrategi, og at der i øvrigt var en række omstændigheder og undersøgelser, der understøttede Banedanmarks beslutning om bl.a. udskiftning af fugtisoleringen. Landsretten fandt, at pligten til at betale for vedligeholdelsesarbejderne påhvilede kommunen, og at Banedanmark havde et vidt skøn, ved vurderingen af hvilke vedligeholdelsesarbejder der skulle udføres. På den baggrund fandt landsretten, at kommunen skulle betale for samtlige vedligeholdelsesarbejder.

Vallensbæk Kommune indbragte herefter sagen for Højesteret. I Højesteret blev der også udmeldt syn og skøn ved en ny skønsmand. Den nye skønsmand vurderede bl.a., at fugtisoleringens levetid var opbrugt, på det tidspunkt hvor den blev skiftet. Højesteret fandt i lighed med landsretten, at kommunen skulle betale for vedligeholdelsesarbejder. Herudover udtalte Højesteret, at Banedanmarks vedligeholdelsesstrategi og beslutning om bl.a. udskiftning af fugtisolering er udtryk for rimelige vurderinger foretaget på et fagligt forsvarligt grundlag. Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Advokat Kasper Mortensen førte sagen i Højesteret.