Nyheder

Konkursboet efter M kunne kræve værdien af en ejendom, som vederlagsfrit var overdraget, tilbage fra modtageren, H, i medfør af retsvirkningslovens § 33. Overførsler fra M til H på ca. 10.000 kr. om måneden i 13 måneder oversteg ikke, hvad M efter sin evne passende kunne bidrage med til familiens underhold og kunne derfor ikke kræves tilbagebetalt.

Tilbagebetalingskrav som følge af ugyldig gave mellem ægtefæller

Af Kasper Berg Nielsen


Vestre Landsret afsagde den 16. marts 2017 dom i en sag vedrørende et konkursbos tilbagebetalingskrav angående gaver mellem ægtefæller både med og uden ægtepagt, jf. retsvirkningslovens §§ 30 og 33.

I sagen havde ægtefællerne M og H i april 2010 indgået en ægtepagt, hvorved en ubehæftet ejendom blev overdraget vederlagsfrit fra M til H, og ejendommen blev samtidigt gjort til hustruens særeje. Ægtepagten blev lyst i personbogen, men ikke i tingbogen på den faste ejendom.

Den 17. januar 2013 rettede kurator i et konkursbo efter M’s bror et krav mod M på ca. 15 mio. kr.

Den 29. januar 2013 blev ægtepagten tinglyst i tingbogen på den faste ejendom, og i maj 2014 blev manden erklæret konkurs.

Ejendommen var ubehæftet på overdragelsestidspunktet, idet M dog hæftede for en usikret byggekredit, der ubestridt var anvendt til at betale for opførslen af ejendommen. I marts 2013 (1½ måned efter overdragelsen) påtog H sig at hæfte for hele mandens usikrede byggekredit til en bank, B, og gav efterfølgende B sikkerhed i den faste ejendom, således at ejendommen på tidspunktet for indledningen af sagen var uden friværdi. Ægtefællerne påstod, at gældsovertagelsen var mundtligt aftalt på tidspunktet for ægtepagtens tinglysning i tingbogen.

Foruden overdragelsen af ejendommen handlede sagen også om pengeoverførsler fra M til H på i alt 130.000 kr.

Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse og fandt, at H skulle fralægge sig værdien af den overdragne ejendom i medfør af retsvirkningslovens § 33. Landsretten fandt endvidere, at det var uden betydning for gavens størrelse, at hustruen efterfølgende overtog M’s usikrede gæld.

Endelig fandt landsretten – i modsætning til byretten – at pengeoverførslerne ikke oversteg, hvad M efter sin evne passende kunne bidrage med til familiens underhold.

Retten i Hjørrings afgørelse har tidligere været udgivet af Kammeradvokaten den 16. november 2016. Vestre Landsrets dom stadfæster i al væsentlighed byrettens afgørelse.

Dommen illustrerer, at en insolvent persons vederlagsfri overdragelse af en ubehæftet ejendom til sin ægtefælle kan være en ugyldig gavedisposition, som modtageren er forpligtet til at fralægge sig værdien af, jf. henholdsvis retsvirkningslovens § 33 samt konkurslovens § 64. Ved værdifastsættelsen af gaven kan det tillægges betydning, at modtageren påtager sig en modydelse f.eks. i form af en gældsovertagelse, men det forudsætter, at dette aftales samtidig med, at gaven gives.

 Advokat Boris Frederiksen fungerede som kurator i konkursboet. Sagen blev på vegne af konkursboet ført af advokat Mathias Juul Holter.