Nyheder

Værdiansættelsen ved overdragelse af en virksomhed kort før konkurs mellem to søsterselskaber burde være sket til aktivernes værdi ved fortsat drift (going concern) – og ikke som sket til værdien ved målrettet salg – hvorfor forskelsværdien kunne omstødes efter konkurslovens § 64, stk. 2. Samtidig gældsnedbringelse omstødt efter konkurslovens §§ 67 og 74.

Værdiansættelse ved virksomhedsoverdragelse mellem søsterselskaber indeholdt omstødeligt gaveelement

Af Kasper Berg Nielsen


Østre Landsret afsagde den 28. marts 2017 dom i en sag vedrørende et konkursbos omstødelseskrav, dels i anledning af en virksomhedsoverdragelse forud for det sælgende selskabs konkurs, og dels i anledning af en samtidig gældsnedbringelse.

Den 1. juli 2011 – ca. et år før D’s konkurs – blev D’s aktiver overdraget til det koncernforbundne søsterselskab, R. Der var under sagen enighed mellem parterne om, at R og D var nærtstående, jf. konkurslovens § 2, og at D var insolvent på tidspunktet for indgåelsen af overdragelsesaftalen den 20. juni 2011.

Prisfastsættelsen på aktiverne i D af posterne ”varelager” og ”anlægsaktiver” skete med udgangspunkt i en forud for salget udarbejdet ekstern vurderingsrapport fra V. Værdiansættelsen af varelageret og anlægsaktiverne ved overdragelsen den 1. juli 2011 skete i overensstemmelse med den af V fastsatte værdi af aktiverne ved ”målrettet salg”.

Ved overdragelsen blev der betalt for varelager, ordrebeholdning og anlægsaktiver. Aktiviteten fortsatte efter overdragelsen fra samme adresse, med samme produktionsmateriel, med samme kundeportefølje og med samme personale.

Det blev endvidere oplyst under sagen, at et tredje selskab, H, fungerede som kreditfacilitet for D, og der bestod efter sagens oplysninger et løbende, økonomisk mellemværende mellem D og H.

Der var under sagen enighed mellem parterne om, at H den 15. juni 2011 overførte kr. 2.350.000 til R. Der var endvidere enighed om, at D’s betaling til H at en af D foretaget betaling til H den 21. juni 2011 på kr. 2.358.250, var en videreoverførsel af den af D den 20. juni 2011 modtagne købesum på samme beløb i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af D’s aktiver til R.

Den 13. august 2012 blev D taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling.

Østre Landsret lagde til grund, at R og D var nærtstående, jf. konkurslovens § 2, at D var insolvent på tidspunktet for indgåelsen af overdragelsesaftalen, at aktiviteten i D ved overdragelsen blev videreført i R med samme produktionsaktiver, samme personale, fra samme adresse og med samme aktivitet, og at R på tidspunktet for dommens afsigelse fortsat drev den overdragne virksomhed.

Under henvisning hertil fandt landsretten i lighed med Højesterets afgørelse gengivet i U 2011.963 H, at overdragelsen burde være sket til aktivernes værdi ved fortsat drift (going concern) og ikke som sket til værdien ved målrettet salg. Østre Landsret ændrede på dette punkt byrettens dom. Byretten havde efter en samlet vurdering fundet, at R med den fornødne sikkerhed havde godtgjort, at konkurs var det eneste alternativ til den skete overdragelse, og konkursboet havde ikke godtgjort, at aktiverne var fastsat til en anden værdi end den reelle værdi på overdragelsestidspunktet.

Endelig tiltrådte landsretten byrettens afgørelse, hvorefter R’s nedbringelse af mellemværendet med H – som efter landsrettens opfattelse måtte ses i sammenhæng med virksomhedsoverdragelsen – ikke fremstod som ordinær, og at betalingen udgjorde en utilbørlig begunstigelse af H på bekostning af de øvrige kreditorer. Betalingen blev følgelig omstødt efter konkurslovens §§ 67 og 74.

Dommen bekræfter, at når en insolvent virksomhed overdrages forud for konkurs til et nærtstående selskab og aktiviteterne fortsættes med samme aktivitet, samme produktionsaktiver og samme personale, skal de overdragne aktiver sælges til værdien ved fortsat drift (going concern), som også fastslået af Højesteret i UfR 2011.963H (Abtek-dommen).

 Advokat Boris Frederiksen fungerede som kurator i konkursboet. Sagen blev på vegne af konkursboet ført af advokat Mathias Juul Holter.