Nyheder

Retten i Roskilde har givet SKAT medhold i, at formuen i en liechtensteinsk fond ikke var effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, og at formuen i fonden derfor skulle indgå i grundlaget for beregning af boafgift i dødsboet efter stifteren.

Boafgift af formue i liechtensteinsk fond

Af Tim Holmager


I forbindelse med behandlingen af et dødsbo anmodede SKAT skifteretten om at træffe beslutning om, at formuen i en liechtensteinsk fond samt tilhørende indtægter og udgifter skal indgå i grundlaget for beregning af boafgift.

Boets standpunkt var derimod, at formue og indkomst i den liechtensteinske fond ikke kunne inddrages i dødsboet.

Dette støttede boet bl.a. på, at formuen i fonden, som var etableret i 1990, var uigenkaldeligt og effektivt udskilt fra stifterens formue, og at fonden dermed var et selvstændigt skatte- og afgiftssubjekt. Boet gjorde desuden gældende, at formuen i fonden ejes af fonden, og at hverken stifteren eller boet havde nogen mulighed for faktisk at råde over formuen. Endelig gjorde boet gældende, at der først ved boafgiftslovens § 11 som affattet ved lov nr. 540 af 20. april 2015 blev skabt hjemmel til at medregne aktiver og passiver i en fond m.v. ved boopgørelsen.

Retten fandt, at stifteren indtil sin død havde bevaret sin instruktionsbeføjelse over fonden. På den baggrund, og med henvisning til, at der hverken efter liechtensteinsk lovgivning eller fondens vedtægter og tillægsvedtægter var sket en effektiv og uigenkaldelig udskillelse fra stifterens formue, fandt retten, at fonden ikke kunne anses for et selvstændigt skatte- og afgiftssubjekt efter dansk skatte- og afgiftsret.

Retten bemærkede – hvilket var uomtvistet – at fonden ikke er omfattet af boafgiftslovens § 11, som kun gælder for fonde stiftet og indskud foretaget den 1. juli 2015 eller senere.

Retten tiltrådte med henvisning til den af SKAT fremhævede praksis, hvorefter aktiver og passiver tilhørende en fond uden selvstændig skattesubjektivitet inddrages under beskatning hos stifteren i dennes levende live, at der må gælde en parallel fortolkning og anvendelse af successionsprincippet for så vidt angår stifteren og dennes dødsbo i afgiftsmæssig henseende.

På den baggrund gav skifteretten i det hele SKAT medhold.

SKATs interesser blev varetaget af advokat Søren Horsbøl Jensen og advokat Tim Holmager.

Skifterettens kendelse er kæret til Østre Landsret