Nyheder

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV) og af konkrete projekter (VVM) er trådt i kraft den 16. maj 2017.

Den nye miljøvurderingslov er trådt i kraft

Af Josephine Fie Legarth Aggesen


Med loven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) samles implementeringen af EU-direktiverne om SMV (miljøvurdering af planer og programmer) og VVM (miljøvurdering af konkrete projekter) i en og samme lov.

Reglerne om VVM er således ikke længere en del af planloven, men findes i den nye miljøvurderingslov.

For statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter er VVM-direktivet implementeret i den relevante sektorlovgivning (vejloven, jernbaneloven og havneloven) ved lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som også er trådt i kraft den 16. maj 2017.

Ændringer som følge af loven

Loven medfører ikke ændringer i implementeringen af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer (SMV).

For så vidt angår miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) medfører loven en række ændringer, primært som følge af det ændrede VVM-direktiv fra 2014.

Nogle af ændringerne er:

  1. VVM-redegørelsen har skiftet navn til miljøkonsekvensrapporten (§ 20)

  2. Bilagene er blevet justeret, og der er blevet tilføjet nye bilag om mindstekrav til oplysninger i forbindelse med ansøgning om screeningsafgørelse (bilag 5), screeningskriterier (bilag 6) og krav til oplysninger i miljøkonsekvensrapporten (bilag 7).

  3. Myndigheden skal træffe screeningsafgørelse senest 90 dage fra den dag, hvor bygherren har fremlagt de nødvendige oplysninger (§ 21)

  4. Myndigheden skal sikre, at der sker en koordineret sagsbehandling af et projekt, som skal miljøvurderes efter både VVM-reglerne og reglerne i habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet (one stop shop)

Samtidig med lovens ikrafttræden er bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) trådt i kraft.