Nyheder

Erhvervsministeriet har i dag præsenteret en politisk aftale indeholdende en række væsentlige initiativer til bekæmpelse af hvidvask. Aftalen medfører bl.a. en skærpelse af ”fit-and-proper”-kravene samt strengere straffe for overtrædelse af lovgivningen.

Politisk aftale skærper indsatsen mod hvidvask

Af Tormod Tingstad og Lasse Walhoff Spangsberg


Erhvervsministeriet har den 21. juni udsendt en pressemeddelelse, hvori en ny politisk aftale vedrørende kampen mod hvidvask præsenteres. Aftalen kommer i forlængelse af vedtagelsen af den nye hvidvasklov og følger op på undersøgelsen af Panama-Papers. Det er således formålet at iværksætte en række nye initiativer, der skal styrke indsatsen mod hvidvask yderligere. Aftalen er indgået af samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet.

Den politiske aftale

Aftalen indeholder konkret ni initiativer, der skal bidrage til at bekæmpe hvidvask. De ni foranstaltninger er følgende:

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmers egnetheds- og hæderlighedskrav

For at styrke tilliden til den finansielle sektor lægger aftalepartierne op til en skærpelse af ledelsesmedlemmers egnetheds- og hæderlighedskrav (”fit and proper”-kravene). Dette skal sikre, at ledelsesmedlemmer til enhver tid har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at varetage deres hverv. Skærpelsen – der skal gennemføres ved en lovændring – medfører bl.a., at overtrædelser af hvidvasklovgivningen skal indgå i bedømmelsen af et ledelsesmedlems egnethed både ved tiltrædelse og løbende. Overtrædelser af lovgivningen kan således medføre, at en person vurderes at være uegnet, hvilket forventes at have en ”stærk disciplinerende virkning” ifølge aftalen.

2) Skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af hvidvaskloven

Aftalepartierne er endvidere enige om, at bødeniveauet for overtrædelse af hvidvaskloven skal skærpes. I den forbindelse skal der udarbejes et bødekatalog, hvor de forskellige forseelser inddeles efter deres karakter og kan anvendes af domstolene som vejledning.  

3) Indføre mulighed for at inddrage virksomhedens tilladelse ved grove overtrædelser af hvidvasklovgivningen

Såfremt der foreligger en særlig grov overtrædelse af hvidvasklovgivningen, skal Finanstilsynet have mulighed for at inddrage den finansielle virksomheds tilladelse. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på bl.a. overtrædelsernes grovhed og hyppighed. Det bemærkes endvidere, at denne særdeles indgribende sanktion skal anses som den yderste konsekvens for en virksomhed.

4) Skærpelse af rådgiveransvar

Der lægges tilsvarende op til, at professionelle rådgivere, herunder revisorer, advokater og uvildige finansielle rådgivere mv., kan risikere at få frataget deres autorisation, såfremt der konstateres grove eller gentagende overtrædelse af hvidvaskloven.

5) Forhøjelse af strafferammen for hæleri

Aftalepartierne er herudover enige om, at strafferammen for groft hæleri skal forhøjes fra 6 år til 8 år fængsel.

6) Selvstændig hvidvaskbestemmelse i straffeloven

I tillæg hertil er partierne ligeledes enige om, at der bør indføres en selvstændig bestemmelse om hvidvask i straffeloven. Aftalepartierne vil inden årets udgang drøfte dette forhold nærmere, når Justitsministeriet har foretaget en vurdering herom. 

7) Opfølning på virksomhedernes registrering af reelle ejere

De nye regler om registrering af reelle ejere har som formål at skabe gennemsigtighed om de omfattede selskabers ejerforhold, hvilket anses for at være et vigtigt redskab i kampen mod hvidvask. Som et led i den politiske aftale indgår det således, at der i slutningen af 2017 skal følges op på, hvorvidt de omfattede selskaber efterlever registreringskravene. I den forbindelse vil der blive taget stilling til, om der i denne henseende er behov for yderligere foranstaltninger.

8) Udarbejdelse af en samlet hvidvaskstrategi

Der skal endvidere udarbejdes en fælles strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Strategien skal udformes i koordination blandt forskellige, involverede myndigheder og således sikre et effektivt samarbejde myndighederne imellem.

9) Øgede ressourcer til hvidvasktilsyn og dialog med den finansielle sektor

Endelig er aftalepartierne enige om at afsætte 6 mio. kr. til Finanstilsynet til at styrke tilsynsindsatsen på hvidvaskområdet. Dette vil bl.a. give mulighed for hyppigere tilsynsbesøg, et øget antal hvidvaskundersøgelser samt at styrke dialogen mellem den finansielle sektor og Finanstilsynet.

Afslutningsvis fremgår det af aftalen, at Justits- og Erhvervsministeriet vil fremsætte de nødvendige lovforslag, samt at aftalepartierne inden udgangen af 2017 vil gøre status på hvidvaskningsområdet.