Nyheder

Overholdelse af udbudsreglerne er desværre ikke ensbetydende med, at der ikke opstår en statsstøtteretlig fordel for tilbudsgiveren.

Samspillet mellem udbudsreglerne og statsstøttereglerne

Af Louise Tandrup Christensen og Mads Peder Brøchner Jespersen


Nedenfor har vi identificeret en række situationer, hvor det er nødvendigt at være opmærksom på, om statsstøttereglerne er overholdt, uanset at et udbud er gennemført helt i overensstemmelse med udbudsreglerne.

Den 19. maj 2016 lancerede Kommissionen den længe ventede meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, TEUF – eller bare ‘statsstøttebegrebsmeddelelsen’. Fortolkningsmeddelelsen indeholder Kommissionens forståelse af, hvornår det offentliges økonomiske dispositioner indebærer statsstøtte.

Også udbudsjurister bør læse meddelelsen med interesse, fordi Kommissionen her for første gang systematisk forsøger at bringe klarhed over, hvornår det i en udbudsretlig sammenhæng også er nødvendigt at være særligt opmærksom på statsstøttereglerne.

Statsstøttereglernes anvendelsesområde er i praksis meget bredere end udbudsreglernes. Udbudsreglerne fastlægger procedurer for offentlige indkøb, mens statsstøttereglerne omfatter det offentliges økonomiske dispositioner i bred forstand, herunder når det offentlige køber ind, men for eksempel også i forbindelse med salg, efterfølgende kontraktstyring osv.. Når det gælder offentlige indkøb, skal begge regelsæt således overholdes.

Der er god grund til at tage begge regelsæt alvorligt. Overtrædelse af statsstøttereglerne kan nemlig, ligesom overtrædelse af udbudsreglerne, være forbundet med ganske mærkbare konsekvenser. Ulovlig (og uforenelig) statsstøtte kan ultimativt føre til, at den vindende tilbudsgiver skal tilbagebetale det ulovlige støttebeløb med tillæg af renter, og at en ordregiver kan blive mødt med erstatningskrav fra tredjemand.

For en ordregiver handler det i praksis først og fremmest om – udover at overholde procedurereglerne i udbudsloven – at sikre, at prisen i det vindende tilbud ikke bliver for høj (prisen skal være udtryk for ”markedsprisen”). Overholdelse af udbudsreglerne er imidlertid ikke nogen garanti for, at ordregiveren ikke betaler så høj en pris, at der opstår en statsstøtteretlig fordel for tilbudsgiveren.

Nedenfor har vi identificeret en række situationer, hvor det er nødvendigt at være opmærksom på, om statsstøttereglerne er overholdt, uanset at et udbud er gennemført helt i overensstemmelse med udbudsreglerne. 

 

Selvom Kommission i statsstøttebegrebsmeddelelsen definerer, hvornår det i udbudsretlig sammenhæng er nødvendigt at være særligt opmærksom på statsstøtteretten, skal det holdes for øje, at Kommissionens retningslinjer inden for public service stadig gælder, og at disse indebærer en mere restriktiv tilgang til samspillet mellem udbudsreglerne og statsstøttereglerne, end statsstøttemeddelelsen.

Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvor navnlig pkt. 89-96 er relevant, kan læses her.
Samspillet mellem udbudsreglerne og statsstøttereglerne er desuden beskrevet af partner og advokat hos Kammeradvokaten Rass Holdgaard og advokat Mads Peder Brøchner Jespersen i en artikel i Advokaten, der kan læses her.