Nyheder

Ny dom fra Vestre Landsret, der i en ”Money-Transfer-sag” fastslår, at SKATs varslingsfrist på seks måneder ikke løber allerede fra det tidspunkt, hvor SKAT har klargjort oplysningerne fra banken til sagsbehandling.

Landsretsdom om SKATs varslingsfrist

Af Anders Vangsø Mortensen


Som led i ”Money-Transfer-projektet” fik SKAT fra en bank oplysninger om, at der til en skatteyders bankkonto var overført ca. 2,5 mio. kr. fra et selskab på Cayman Island. SKAT beskattede beløbet, fordi skatteyderen ikke havde bevist, at det var skattefri indkomst.

Han klagede til Landsskatteretten, der gav ham ret i, at SKAT ikke havde overholdt varslingsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Herefter skal SKAT varsle forhøjelsen senest 6 måneder efter, at SKAT er ”kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i lovens § 26”.

Skatteministeriet indbragte afgørelsen for Vestre Landsret, der ikke gav skatteyderen ret i, at varslingsfristen løb allerede fra det tidspunkt, hvor SKAT havde gjort de indberettede oplysninger fra banken klar til sagsbehandling. Landsretten udtalte, at SKAT først i forbindelse med noget efterfølgende korrespondance med skatteyderen og hans ægtefælle kom i besiddelse af det fornødne grundlag for at kunne varsle en korrekt afgørelse. Først fra det tidspunkt løb varslingsfristen, og SKATs varsel var derfor rettidigt.

Skatteministeriets interesser for Vestre Landsret blev varetaget af advokat Anders Vangsø Mortensen i samarbejde med advokat Mikkel Isager-Sally.

Skatteyderen har anket dommen til Højesteret.