Nyheder

I kendelse afsagt den 17. juli 2017 har Erhvervsankenævnet stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse om afslag på tilladelse til ændring af en bestemmelse i en erhvervsdrivende fonds vedtægter om ligelig uddeling til alle inden for et slægtsled.

Erhvervsdrivende fond meddelt afslag på tilladelse til ændring af uddelingsbestemmelse i vedtægter

Af Hanne Marthine Møller Jensen og Ditte Konradsen Refsgaard


Fonden havde over for Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed søgt om tilladelse til at ophæve fondens vedtægtsbestemmelse om ligelig uddeling inden for hver af fondens slægtsled og erstatte bestemmelsen med uddelinger i aldersgrupper (25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år osv.), således at der fremadrettet alene skulle gælde et krav om ligelig uddeling inden for den enkelte aldersgruppe i det pågældende slægtsled.

Erhvervsstyrelsen anmodede med henvisning til lov om erhvervsdrivende fonde § 89, stk. 2, om Civilstyrelsens samtykke til den ønskede vedtægtsændring, som efter bestemmelsen skal indhentes ved ændring af vedtægtsbestemmelser om formål eller uddelinger.

Civilstyrelsen meddelte Erhvervsstyrelsen, at Civilstyrelsen ikke kunne samtykke til den ønskede ændring, og Erhvervsstyrelsen meddelte med henvisning hertil fonden afslag på tilladelse til den ønskede ændring. Fonden indbragte herefter Erhvervsstyrelsens afgørelse for Erhvervsankenævnet.

Erhvervsankenævnets afgørelse
Erhvervsankenævnets flertal fandt ligesom Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen, at den ønskede ændring havde en sådan nær sammenhæng med fondens uddelingsformål, at den vedrørte fondens formåls- og uddelingsbestemmelser, og at Civilstyrelsens samtykke efter lov om erhvervsdrivende fonde § 89, stk. 2, derfor var påkrævet. Flertallet tilbageviste derved, at den omstændighed, at der ikke ønskedes en ændring i kredsen af uddelingsberettigede, bevirker, at der ikke er tale om ændring af en formåls- og uddelingsbestemmelse.

Flertallet bemærkede i kendelsen, at det må bero på en fortolkning af lovforarbejder, stifters intentioner og fondens nugældende vedtægter, om den ønskede ændring kunne tillades.

Flertallet fandt ikke, at fonden havde påvist et konkret defineret behov for, at vedtægtsbestemmelsen burde ændres, og tiltrådte således Civilstyrelsens vurdering af, at den gældende bestemmelse hverken var blevet vanskelig eller umulig at opfylde. Derved tilbageviste flertallet fondens argumentation, hvorefter et ønske om større fleksibilitet i en uddelingsbestemmelse for at tage højde for fondens ændrede uddelingskapacitet, og at personer inden for det samme slægtled kan have væsentlige forskellige behov alt efter, om der tale om et familiemedlem eksempelvis på 25-30 år eller 45-50 år, bevirker, at en ændring skal tillades.

Én voterende udtalte, at bestemmelsen i vedtægten måtte anses som en forvaltningsbestemmelse og henviste i den forbindelse til, at den påtænkte ændring alene ville have betydning for bestyrelsens mulighed for fastsættelsen af størrelsen af et legat, men ikke ville ændre på kredsen af uddelingsberettigede. Den voterende fandt endvidere den ønskede ændring velbegrundet og stemte for at ændre Erhvervsstyrelsens afgørelse og meddele fonden tilladelse til vedtægtsændringen.

Der blev afsagt kendelse i overensstemmelse med flertallets opfattelse, og Erhvervsstyrelsens afgørelse om ikke at meddele tilladelse til den ønskede vedtægtsændring blev således stadfæstet.

Kendelsen fastslår i overensstemmelse med hidtidig praksis, at der skal foreligge særligt kvalificerede forhold, før en formåls- eller uddelingsbestemmelse kan ændres, f.eks. at bestemmelsen er blevet vanskelig eller umulig at opfylde. Kendelsen fastslår endvidere, at der kan være tale om ændring af en formåls- eller uddelingsbestemmelse, selvom der ikke sker en ændring i kredsen af uddelingsberettigede.