Nyheder

Den 16. september 2017 er reglerne om anbringelse og bestyrelse af fondes midler blevet ændret, således at ikke-erhvervsdrivende fonde fremover også kan investere i aktier, hvor beslutningen om udbytte er truffet af selskabets bestyrelse. Kredsen af selskaber, som fonde omfattet af fondsloven kan investere i, er således med ændringen blevet udvidet.

Udvidede investeringsmuligheder for ikke-erhvervsdrivende fonde

Af Hanne Marthine Møller Jensen og Ditte Konradsen Refsgaard


Anbringelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 957 af 10. juli 2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (”anbringelsesbekendtgørelsen”) fastsætter de nærmere regler for, hvorledes ikke-erhvervsdrivende fondes midler skal anbringes og bestyres.

Den tidligere bestemmelse

I medfør af den tidligere gældende bestemmelse kunne fonde omfattet af fondsloven alene erhverve aktier, der har givet udbytte ifølge beslutning truffet på enten selskabets senest afholdte ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, der har fundet sted efter den senest afholdte ordinære generalforsamling.

Formålet med denne bestemmelse var at sikre, at de aktier, der kunne investeres i, gav et løbende afkast af formuen. Bestemmelsen bevirkede imidlertid, at der ikke kunne investeres i aktier, hvor beslutningen om udbytte var truffet af selskabets bestyrelse og ikke på selskabets generalforsamling.

Ændringen og dens betydning

Med bekendtgørelse nr. 1075 af 13. september 2017 om ændring af anbringelsesbekendtgørelsen er bestemmelsen blevet ændret således, at det nu alene er et krav, at aktien har givet udbytte inden for det seneste år. Det vil således ikke længere være afgørende, hvilket organ der har truffet beslutningen om at udbetale udbytte, og fremadrettet vil der derfor også kunne investeres i aktier, hvor beslutningen om udbytte er truffet af selskabets bestyrelse.

Ændringen har således udvidet kredsen af de selskaber, som fonde omfattet af fondsloven har mulighed for at investere i, mens det fortsat er sikret, at aktierne har givet udbytte inden for det seneste år.

Ikrafttræden

Den nye bestemmelse, som kan læses her, trådte i kraft den 16. september 2017. Du finder bekendtgørelsen i sin helhed med den tidligere gældende bestemmelse her.