Nyheder

Her bringes et kort overblik over de væsentligste foreslåede ændringer til selskabsloven, herunder hvad der er nyt sammenholdt med gældende ret.

Ændring af selskabsloven

Af Anders Kjær Dybdahl og Jonas Hemming Espersen


Regeringen sendte i december 2017 et forslag til ændringer af blandt andet selskabsloven (”Lovforslaget”) i høring.

De væsentligste ændringsforslag er:

Nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber

Kravet til størrelsen af selskabskapitalen i et aktieselskab foreslås nedsat fra kr. 500.000 til kr. 400.000. Reduktionen af kapitalkravet ønskes gennemført for at lette muligheden for at etablere aktieselskaber og harmonisere kravene til etablering af aktieselskaber i Danmark sammenlignet med vores nabolande, der stort set alle opererer med lavere kapitalkrav ved etablering af aktieselskaber.

Oplysninger om reelle ejere skal registreres ved stiftelsen

Efter gældende ret er det ikke en forudsætning for etablering af et kapitalselskab, at oplysningerne om selskabets reelle ejere registreres samtidig med registreringen af selskabet. Med Lovforslaget ønskes det indført, at et selskabs reelle ejere registreres senest samtidig med registreringen af selskabet (ligesom det tilsvarende gælder for så vidt angår legale ejere af selskabet, der også skal registreres ved selskabets registrering). Har et selskab ingen reelle ejere, eller kan de ikke identificeres, skal selskabets direktion registreres som selskabets reelle ejere.

I den forbindelse foreslås det, at der gives mulighed for at opløse et selskab, hvis det konstateres, at selskabet ikke har foretaget nogen form for registrering af de reelle ejere. Dette for at sikre overholdelse af kravet om registrering af reelle ejere af et selskab og effektive håndhævelsesmuligheder overfor selskaberne. Lovforslaget indfører endvidere kravet om registrering af reelle ejere i forhold til andre former for virksomheder, f.eks. virksomheder med begrænset ansvar, interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fonde.

Apportindskud i iværksætterselskaber

Derudover foreslås der adgang til at indskyde selskabskapitalen i et iværksætterselskab i andre værdier end kontanter (dvs. ved apportindskud), når dette sker i sammenhæng med en beslutning om omregistrering af et iværksætterselskab. Hidtil har det kun været muligt at foretage en kapitalforhøjelse ved kontantindskud.

Omdannelse af S.M.B.A og F.M.B.A. til aktieselskaber

Endelig indeholder Lovforslaget en teknisk ændring i forhold til omdannelsesmulighederne for selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.), således at disse kan omdannes direkte til aktieselskaber og ikke først skal omdannes til et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.).

Ikrafttræden

Lovforslagets høringsfrist er den 17. januar 2018, hvorefter det skal behandles i Folketinget. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.