Nyheder

EU-Domstolen har i en sag forelagt af Østre Landsret taget stilling til SKATs praksis om betingelserne for ibrugtagning af et leasingkøretøj her i landet.

Dom fra EU-Domstolen om ibrugtagning af leasingkøretøjer i Danmark

Af David Auken


Sagens baggrund

Sagen angik, om et tysk selskab og en herboende person efter EU-retten (TEUF artikel 56) havde krav på, at den herboende person kunne tage et køretøj i brug i Danmark samtidig med indgivelsen af en ansøgning til SKAT i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, om betaling af forholdsmæssig afgift af køretøjet, mod betaling til SKAT af den beregnede forholdsmæssige afgift efter § 3 b, stk. 2 og 3.

Af SKATs praksis (SKM2011.27.SKAT) følger, at øjeblikkelig ibrugtagning af køretøjet forudsætter betaling af den fulde afgift, således at en overskydende afgift tilbagebetales til ansøgeren med renter, såfremt tilladelsen efterfølgende meddeles. Såfremt tilladelse nægtes, f.eks. såfremt realiteten i leasingaftalen ikke anerkendes, tilbagebetales afgiften ikke.

Østre Landsret forelagde EU-Domstolen spørgsmål om, hvorvidt kravet om betaling af den fulde afgift som betingelse for øjeblikkelig ibrugtagning af et køretøj, for hvilket der er indgivet en ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, er forenelig med TEUF artikel 56.

EU-Domstolens dom

EU-Domstolen fastslog, at den danske ordning om SKATs tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer som udgangspunkt varetager et berettiget hensyn til at forebygge omgåelse, svig eller misbrug af afgiftsreglerne, hvilket hensyn er foreneligt med EU-retten.

Domstolen fandt dog, at en ordning, hvorefter ibrugtagning tillades mod betaling af en forholdsmæssig afgift beregnet ud fra varigheden af køretøjets anvendelse i medlemsstaten, mens myndighederne behandler ansøgningen og prøver realiteten i den medsendte leasingkontrakt, der bl.a. skal indeholde oplysninger om køberet og købepligt for leasingtageren, jf. § 3 b, stk. 9, er en mindre indgribende foranstaltning end den gældende danske praksis.

Domstolen tilføjede, at i forbindelse med en sådan foranstaltning kan den pågældende medlemsstat begrænse gyldigheden af en sådan tilladelse til indregistrering til varigheden af leasingaftalen, ligesom myndighederne - i tilfælde af godtgjorte tilfælde af omgåelse eller misbrug af reglerne – kan kræve hæftelse eller solidarisk hæftelse for afgiften for den dansk bosiddende person.

TEUF artikel 56 fandtes på denne baggrund at skulle fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for krav om betaling af fuld afgift af et leasingkøretøj som betingelse for ret til at tage køretøjet i brug med det samme, mens ansøgeren afventer myndighedernes behandling af en ansøgning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Den danske regerings og Skatteministeriets interesser for EU-Domstolen blev varetaget af advokat David Auken.