Nyheder

Ifølge EU-Domstolens generaladvokat strider det imod EU-retten, at danske selskaber ifølge selskabsskatteloven kun kan fradrage underskud hidrørende fra udenlandske filialer, hvis der er valgt international sambeskatning.

Forslag fra generaladvokaten i dansk skattesag

Af Søren Horsbøl Jensen


Ifølge selskabsskatteloven kan danske selskaber kun fradrage underskud hidrørende fra udenlandske filialer, hvis der er valgt international sambeskatning. Reglen blev indført som et led i reformen af de danske sambeskatningsregler.

Ved Østre Landsret verserer en sag, der angår, om fradragsbegrænsningen strider imod EU-retten, nærmere bestemt retten til fri etablering. Landsretten har under sagens forberedelse stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen, nemlig om etableringsretten er til hinder for en national beskatningsordning som den danske, der medfører, at der er mulighed for fradrag for tab i indenlandske filialer, mens der ikke er mulighed for fradrag af tab i filialer i andre medlemsstater, heller ikke under betingelser svarende til Domstolens dom i sag C-446/03, Marks & Spencer, præmis 55 – 56, medmindre koncernen har valgt international sambeskatning på vilkår svarende de danske.

EU-Domstolens generaladvokat er nu kommet med sit forslag til afgørelse.

Generaladvokaten synes at være af den opfattelse, at betingelsen for fradrag, nemlig at der er valgt international sambeskatning, er begrundet i et tvingende alment hensyn (forslagets pkt. 75), men han finder i hvert fald, at betingelsen går videre, end hvad der er nødvendigt (forslagets pkt. 77-81). Generaladvokaten foreslår derfor, at det præjudicielle spørgsmål besvares bekræftende.

Nu afventes EU-Domstolens dom i sagen.

Den danske regering og Skatteministeriet repræsenteres af advokat Søren Horsbøl Jensen.