Nyheder

Ifølge EU-Domstolens generaladvokat er de danske regler om kildeskattefritagelse for hjemmehørende ”udloddende investeringsforeninger” begrundet i tvingende almene hensyn, men reglerne går dog videre end nødvendigt.

Forslag fra generaladvokaten i dansk skattesag

Af Robert Thomas Andersen


Efter danske skatteregler er det muligt for kollektive investeringsforeninger at blive fritaget for at betale dansk kildeskat af udbytter modtaget fra danske selskaber, hvis to betingelser er opfyldt.

Danske skatteregler for kollektive investeringsforeninger

Den første betingelse er, at investeringsforeningen skal opfylde kravene i ligningslovens § 16 C for at blive kvalificeret som et ”investeringsinstitut med minimumsbeskatning” (tidligere ”udloddende investeringsforening”). Det betyder navnlig, at investeringsforeningen årligt skal opgøre en minimumsudlodning til deltagerne i investeringsforeningen og indeholde dansk kildeskat i denne minimumsudlodning. Minimumsudlodningen skal bl.a. omfatte udbytte, som investeringsforeningen modtager fra danske selskaber.

 

Den anden betingelse er, at investeringsforeningen skal være hjemmehørende i Danmark. Dette sikrer, at det kildeskattefritagne udbytte undergives dansk beskatning ved videreudlodningen af udbyttet til deltagerne i investeringsforeningen.

 

Retssager ved Østre Landsret

Ved Østre Landsret verserer en række sager, hvor udenlandske kollektive investeringsforeninger har rejst krav om tilbagebetaling af den kildeskat, de har betalt til Danmark af aktieudbytter fra danske selskaber i årene 2000-2009. Det er investeringsforeningernes standpunkt, at betingelsen om, at investeringsforeningen skal være hjemmehørende i Danmark, indebærer en forskelsbehandling af udenlandske investeringsforeninger i strid med EUF-traktatens bestemmelser om kapitalens fri bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser. Det er Skatteministeriets opfattelse, at de danske regler ikke er i strid med EU-retten, fordi de er begrundet i tvingende almene hensyn og ikke går videre end nødvendigt.

Østre Landsret forelagde sagen for EU-Domstolen, og EU-Domstolens generaladvokat er nu kommet med sit forslag til afgørelse.

 

Generaladvokatens forslag til afgørelse

Generaladvokaten fandt, at de danske regler for så vidt var begrundet i tvingende almene hensyn, nemlig hensynet til at sikre en direkte sammenhæng i den danske beskatningsordning.

 

Generaladvokaten fandt dog, at de danske regler gik videre end nødvendigt.

 

Generaladvokaten bemærkede afslutningsvis, at de sagsøgende investeringsforeninger – på trods af at de danske regler efter generaladvokatens opfattelse gik videre end nødvendigt – sandsynligvis ikke kan gives medhold i deres krav om tilbagebetaling af kildeskat. Generaladvokatens bemærkning skal ses i sammenhæng med, at Skatteministeriet gør gældende, at de sagsøgende investeringsforeninger under alle omstændigheder ikke har krav på tilbagebetaling af kildeskat, idet investeringsforeningerne ikke opfylder den første betingelse for kildeskattefritagelse, hvorefter de skal opfylde kravene i ligningslovens § 16 C for at blive kvalificeret som ”udloddende investeringsforeninger”. De sagsøgende investeringsforeninger gør gældende, at det er i strid med det EU-retlige effektivitetsprincip, hvis de også skal opfylde denne betingelse for at opnå fritagelse for kildeskat. Men det mente Generaladvokaten altså ikke var et holdbart synspunkt.

 

Nu afventes EU-Domstolens dom i sagen.

Den danske regering og Skatteministeriet repræsenteres af advokat Søren Horsbøl Jensen med bistand fra advokat Robert Andersen.