Nyheder

Højesteret har fastslået, at et datterselskabs ledelse, der også var moderselskab, handlede ansvarspådragende ved at lade datterselskabet føre en omfattende retssag mod tre myndigheder. Retssagen blev ført under den forudsætning, at en finansierende tredjemand dækkede alle selskabets egne udgifter til sagen, mens der ikke var afsat midler til myndighedernes krav på sagsomkostninger.

Ledelsesansvar for uforsvarlig retssagsførelse

Af Peter Hedegaard Madsen og Lasse Walhoff Spangsberg


De faktiske omstændigheder

Et hollandsk moderselskab udgjorde som eneejer ledelsen i et datterselskab, der i 2007 anlagde et omfattende søgsmål imod tre danske myndigheder vedrørende lovligheden af et udbud. I 2009 udgjorde sagsgenstanden i søgsmålet 559 mio. kr. Fra søgsmålet blev anlagt var der alene begrænset erhvervsmæssig aktivitet i datterselskabet, og i 2009 ophørte aktiviteten endelig. Selskabet havde dermed stort set ingen midler til at betale sagsomkostninger til de tre danske myndigheder, hvis retssagen mod myndighederne blev tabt.

Søgsmålet mod myndighederne blev ophævet i 2015. Selskabet blev herved dømt til at betale et tocifret millionbeløb i sagsomkostninger, hvilket selskabet var ude af stand til.

Under myndighedernes forsøg på at inddrive omkostningerne kom det frem, at selskabet havde indgået en finansieringsaftale med en tredjemand, hvorefter tredjemand tilvejebragte finansiering til at dække selskabets egne udgifter til retssagen. På denne baggrund fremsatte myndighederne et erstatningskrav mod ledelsen vedrørende de tilkendte sagsomkostninger.

Finansieringsaftalen blev fremlagt for Højesteret. Det fremgik af aftalen, at tredjemand mod at dække selskabets udgifter til retssagen ville modtage 40 % af et provenu af den erstatningspåstand, som selskabet havde nedlagt over for myndighederne på lidt over en halv milliard danske kroner. Aftalen indeholdt derimod ingen bestemmelser om, hvordan modpartens, dvs. myndighedernes, sagsomkostninger skulle dækkes.

De sagsøgte myndigheder gjorde på denne baggrund gældende, at ledelsen, der tilsvarende udgjorde moderselskabet, havde handlet ansvarspådragende ved at acceptere, at et omfattende søgsmål finansieret af en tredjemand blev iværksat og opretholdt over for myndighederne.

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt, at det fra 2009, hvor der ikke længere var erhvervsmæssig aktivitet i datterselskabet, var klart for ledelsen, at datterselskabet ikke ville være i stand til at betale de omkostninger, der var forbundet med retssagen. Ved at indgå en procesfinansieringsaftale, der kun dækkede egne udgifter, og samtidig nedlægge en påstand om betaling af 559 mio. kr. handlede moderselskabet ansvarspådragende over for myndighederne. Moderselskabet blev herefter pålagt at betale en skønsmæssig fastsat andel af de tilkendte sagsomkostninger (kr. 10 mio.). Landsretten var nået til samme resultat, idet Højesteret dog forrentede erstatningskravet fra tidspunktet for nedlæggelsen af en betalingspåstand.

Dommen viser, at det efter omstændighederne kan være ansvarspådragende at føre retssager, der finansieres af tredjemand, såfremt der herved ikke tages højde for modpartens sagsomkostninger. Der påhviler således ledelsen et ansvar for at sikre, at et selskab ikke fører uforsvarlig procesførelse.

Sagen blev varetaget af advokat Peter Hedegaard Madsen i samarbejde med advokatfuldmægtig Lasse W. Spangsberg.