Nyheder

Højesteret har i en ny dom fastslået, at en dansk skatteyder, der arbejdede om bord på et norsk konstruktionsskib i farvandet ud for Angola, skulle betale skat til Danmark af lønindtægten fra arbejdet. Sagen blev afgjort efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor begrebet international trafik spillede en afgørende rolle.

Ny højesteretsdom: Et konstruktionsskib var ikke i international trafik

Af Søren Norlén og Sune Riisgaard


Sagens baggrund

Sagen vedrørte en skatteyder, der var fuldt skattepligtig til Danmark, og som arbejdede om bord på et skib, der sejlede under norsk flag i farvandet ud for Angola.

Skibet var bygget til bl.a. at løse opgaver i forbindelse med olieindvinding fra havbunden, og det var udstyret med kran, der gjorde det muligt at løfte tunge genstande ned på havbunden. Samtidig var skibet i stand til at holde en næsten eksakt position under udførelsen af opgaven. Skibet fungerede som arbejdsskib i forbindelse med inspektion, vedligeholdelse, reparation og udbygning af og på olieinstallationer på havbunden.

Spørgsmålet i sagen var, om Danmark kunne beskatte indkomsten. Sagen skulle afgøres efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Danmark havde efter overenskomsten som udgangspunkt ret til at beskatte indkomsten, fordi skatteyderen boede her i landet, og lønnen var ikke optjent i et andet nordisk land. Hvis skibet sejlede i ”international trafik”, ville Norge dog have beskatningsretten, da skibet sejlede under norsk flag.

Højesterets dom

Højesteret fandt, at udtrykket ”international trafik” i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 3, stk. 1, litra h, skal fortolkes således, at et skib er i international trafik, når dets hovedopgave efter en helhedsvurdering er at transportere personer eller gods for en andens regning mellem pladser.

Konkret vurderede Højesteret, at skibet ”i den langt overvejende del” af året havde fungeret som et arbejdsskib. Det havde derfor ikke nogen betydning, at skibet havde været i havn 19 gange i løbet af året, hvor der var hentet personer og gods, da skibet også i meget vidt omfang havde fået leveret personel og gods ude i arbejdszonen. Skibets hovedopgave var derfor ikke transport.

Indkomsten for arbejdet om bord på skibet var dermed ikke optjent om bord på et skib i international trafik, og Danmark havde derfor beskatningsretten.

Landsretten var på dette punkt nået til det modsatte resultat, men havde af andre grunde fastslået, at Danmark kunne beskatte.

Skatteministeriets interesser blev varetaget af advokat Sune Riisgaard i samarbejde med advokat David Staun og advokatfuldmægtig Søren Norlén.