Nyheder

Formandskabet og Europa-Parlamentet er nået til enighed om en udvidelse af de europæiske hvidvaskregler. Parlamentet og Rådet vil nu blive opfordret til at vedtage det foreslåede direktiv ved førstebehandlingen. Med de foreslåede ændringer får vi nu en officiel definition af virtuelle valutaer, ligesom kryptobørser og udbydere af virtuelle wallets i vidt omfang bliver underlagt samme krav til kundekendskabsprocedurer (KYC) som andre finansielle virksomheder.

Nye hvidvaskregler får betydning for virtuelle valutaer

Af Tanja Lind Melskens og Kirsten Petersen


Baggrund


EU-kommissionen fremsatte i juli 2016 forslag om revision af det fjerde hvidvaskdirektiv, som i dansk ret er implementeret ved hvidvaskloven. Baggrunden for de nye hvidvaskregler har været en frygt for, at terrorgrupper og økonomisk kriminelle kan bruge platforme for handel med virtuelle valutaer til at overføre penge under en vis anonymitet.

 

Forslaget til det nye hvidvaskdirektiv indeholder overordnet fem nye tiltag:

  1. Sikring af et højt niveau af sikkerhedsforanstaltninger for finansielle strømme fra højrisiko-tredjelande

  2. Styrkelse af EU's finansielle efterretningsenheders beføjelser og lettelse af deres samarbejde

  3. Sikring af centraliserede nationale bank- og betalingsregnskabsregistre eller centrale dataopsamlingssystemer i alle medlemsstater

  4. Tackling af terroristfinansieringsrisici forbundet med virtuelle valutaer og

  5. Tackling af risici forbundet med anonyme forudbetalte instrumenter

Virtuelle valutaer bliver for første gang defineret i EU, og omfattes af hvidvaskreglerne


Ændringen af direktivet indebærer bl.a. at platforme, hvorpå brugerne kan handle virtuelle valutaer, samt udbydere af visse wallets, bliver omfattet af hvidvaskreglerne. Som led heri tilføjes også en definition af ”elektroniske penge” og ”virtuelle valutaer”.

 

Virtuelle valutaer er en digital repræsentation af værdi, der ikke udstedes eller garanteres af en centralbank eller en offentlig myndighed, ikke nødvendigvis er knyttet til en lovlig etableret valuta, og ikke har en juridisk status som valuta eller penge, men accepteres af fysiske eller juridiske personer som led i udveksling af ydelser, og som kan overføres, opbevares og handles elektronisk.

For virksomheder, som nu bliver omfattet af hvidvaskreglerne, betyder de nye regler en række nye forpligtelser, herunder:

  • registrering hos Finanstilsynet,

  • gennemførelse af risikovurderingen af virksomheden med henblik på identificering af risici for at blive misbrugt til hvidvask,

  • udarbejdelse af politikker, procedure og kontroller til risikostyring,

  • gennemførelse af kundekendskabsprocedure(r), og

  • anmeldelsespligt ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Med de nye krav vil en række nye virksomheder blive forpligtet til at registrere, hvem der ejer virtuel valuta hos dem, og hvordan pengestrømmene ser ud.

Både for køberne af virtuelle valutaer og de virksomheder, som nu bliver omfattet af hvidvaskreglerne, kan ændringen betyde nye forretningsmuligheder. Reglerne medfører en øget legitimitet omkring besiddelse af og handel med virtuelle valutaer i EU, hvilket kan bidrage til, at nye typer af investorer bliver interesseret i dette marked og de virksomheder, som arbejder med virtuelle valutaer.

 

Hvornår skal I som virksomhed være klar til de nye regler?

 

Planen er, at de nye regler skal være implementeret senest ved udgangen af 2019.
Implementering af reglerne i dansk ret vil formentlig ske ved en ændring af hvidvaskloven. Forslaget hertil skal efter planen fremsættes efter sommerferien 2018.
Vi anbefaler dog, at virksomhederne som berøres allerede nu tager skridt til at forberede sig på de nye regler. Sådanne skridt kan eksempelvis være udarbejdelse af en risikovurdering og de fornødne politikker, procedurer og kontroller.