Nyheder

Højesteret fastslår i en ny dom, at SKAT efter en særlig regel i skatteforvaltningsloven kan varsle forhøjelse af en skatteansættelse i forbindelse med strafbart forhold efter udløbet af den almindelige varslingsfrist på seks måneder.

Skatteansættelse ved strafbart forhold

Af Anders Vangsø Mortensen


Skatteforvaltningslovens § 34 b, 2. pkt., drejer sig om skatteansættelser i anledning af strafbart forhold. Sagen angik, om bestemmelsen giver SKAT adgang til at forhøje skatteyderens skatteansættelse i en situation, hvor forhøjelsen vedrørte et skattekrav i anledning af en skatteunddragelse, som skatteyderen var straffet for, men hvor kravet ikke var formueretligt forældet. 

Højesterets flertal på tre dommere fandt, at det efter en naturlig sproglig forståelse af bestemmelsen  måtte lægges til grund, at varsel om forhøjelse af skatteansættelsen vedrørende den skatteunddragelse, som  skatteyderen var straffet for, var afsendt rettidigt, da varslingen var sket inden 1 år efter den endelige afgørelse i straffesagen. Dette gjaldt, uanset om de almindelige varslingsregler i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 var udløbet. Flertallet stemte derfor for at give Skatteministeriet medhold.

Højesterets mindretal på to dommere fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at skatteforvaltningslovens § 34 b, 2. pkt., fraveg lovens almindelige varslingsfrister. Da den relevante varslingsfrist på seks måneder ikke var overholdt, stemte mindretallet for at give skatteyderen medhold.

Byretten (SKM 2016.295 BR) og landsretten (SKM 2017.277 Ø) var nået ­til samme resultat som Højesterets flertal.

Sagen blev varetaget af advokat Anders Vangsø Mortensen.