Nyheder

I en principiel sag om, hvornår et skib forretningsmæssigt drives fra Danmark i tonnageskattelovens forstand, har fem selskaber taget bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets påstand. Sagen var indbragt for domstolene af Skatteministeriet.

Skatteministeriet får medhold i principiel sag om tonnageskat

Af Søren Horsbøl Jensen og Mattias Chor


Efter tonnageskattelovens § 6, stk. 1, 2. pkt., er det en betingelse for at anvende tonnageskatteordningen, at rederiets skibe ”forretningsmæssigt drives fra Danmark”.

Fem selskaber havde af Landsskatteretten fået medhold i, at deres respektive skibe i det væsentligste blev drevet strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark, selvom der med udenlandske selskaber var indgået aftaler om dels timechartering, dels teknisk management. Den ene af Landsskatterettens fem ligelydende afgørelser er offentliggjort som SKM2015.797.LSR/TfS 2016, 55.

Skatteministeriet indbragte de fem afgørelser for domstolene, og nedlagde påstand om, at selskaberne skulle anerkende, at deres skat for 2009 blev ansat i overensstemmelse med SKATs afgørelser, dvs. uden anvendelse af tonnageskattelovens regler. Selskaberne nedlagde heroverfor påstand om frifindelse.

Sagen blev af Københavns Byret henvist til Østre Landsret som følge af sin principielle karakter.

Under retssagens forberedelse tog det ene af de fem selskaber bekræftende til genmæle. Selskabet anførte i den forbindelse som begrundelse, at det var en økonomisk fordel at tage bekræftende til genmæle, samt at selskabet fastholdt, at det i 2009 opfyldte betingelserne for beskatning efter tonnageskatteordningen og bestred Skatteministeriets retlige analyse. Selskabet anførte videre, at det ville være muligt at dokumentere, at dets skib i 2009 var strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark, men at omkostningerne ved at fremskaffe denne dokumentation her 7-8 år senere var uforholdsmæssigt store. Landsretten afsagde herefter dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstand for så vidt angår dette selskab, mens sagen fortsatte for de fire øvrige selskaber.

Efter en omfattende skriftveksling og fremlæggelse af betydeligt bilagsmateriale tog de fire øvrige sagsøgte selskaber også bekræftende til genmæle. De fire selskaber gentog i den forbindelse begrundelsen anført af det femte selskab, der tidligere havde taget bekræftende til genmæle. Landsretten afsagde herefter også for så vidt angår de resterende fire selskaber dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstand.

Skatteministeriet blev tillagt sagsomkostninger, selvom de fem selskaber havde påstået sagsomkostningerne ophævet bl.a. under henvisning til, at de sagsøgte selskaber ikke havde nogle muligheder for at undgå en stævning, idet Landsskatteretten havde givet selskaberne medhold.

Sagen blev varetaget af advokaterne Søren Horsbøl Jensen og Mattias Chor, der også havde rådgivet Skatteministeriet om sagernes indbringelse for domstolene.