Nyheder

Skatteministeriet får medhold i sag om fristen for ansøgning om værditabsberegning på et brugt leasingkøretøj og om ret til ”eksportgodtgørelse” af udførte brugte leasingkøretøjer.

Tilbagebetaling af registreringsafgift af brugte leasingbiler

Af David Auken


Sagens baggrund

Sagen angik, om et leasingselskab rettidigt havde ansøgt SKAT om værdiansættelse af ca. 200 leasingbiler og regulering af den betalte afgift af bilerne i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7. SKAT havde nægtet at imødekomme ansøgningen, da den var indgivet for sent. Ansøgningen var indgivet mellem fem måneder og to år efter de enkelte ophørstidspunkter for leasingkontrakterne.

I anden række angik sagen, om leasingselskabet havde krav på at få udbetalt ”eksportgodtgørelse” af bilerne i henhold til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1.

Sagen blev behandlet af tre dommere i byretten som følge af sin karakter.

Byrettens dom

Retten bemærkede, at uanset at en vurdering af den residuale afgift kan medføre tilbagebetaling af registreringsafgift, hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget, er der ikke ved ordningen efter § 3 b, stk. 7, tale om en ændring af et afgiftstilsvar eller godtgørelse af allerede betalt afgift, for hvilke der i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, gælder en 3-årig genoptagelsesfrist.

Efter ordlyden af registringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, og dennes sammenhæng med lovens § 10, samt henset til formålet med ordningen med forholdsmæssig betaling af registreringsafgift og til de hensyn, der ligger til grund for SKATs mulighed for at vurdere køretøjerne, fandt retten, at bestemmelsen i § 3 b, stk. 7, må fortolkes således, at ansøgningen skal indleveres samtidig med, at køretøjet udgår af ordningen.

Retten bemærkede videre, at leasingselskabet ikke havde krav på ”eksportgodtgørelse” af bilerne efter registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, eftersom de alene havde været afgiftsberigtiget med forholdsmæssig afgift efter undtagelsesreglen i lovens § 3 b og ikke fuld afgift efter lovens almindelige regler (§ 4 m.fl.), hvortil § 7 b, stk. 1, henviser.

Skatteministeriets interesser blev varetaget af advokat David Auken.