Nyheder

Den nye lov om forsikringsformidling er trådt i kraft. Loven implementerer Forsikringsdistributionsdirektivet fra januar 2016 (IDD) og indfører en række strengere krav til forsikringsformidlere m.v., end hvad der følger af direktivet.

IDD - ny lov om forsikringsformidling er trådt i kraft

Af Kristine Emanuel Sørensen og Regitze Aalykke Hansen


Den nye lov om forsikringsformidling er trådt i kraft. Loven implementerer Forsikringsdistributionsdirektivet fra januar 2016 (IDD) og indfører en række strengere krav til forsikringsformidlere m.v., end hvad der følger af direktivet.

Overordnet om den nye lov – ny lov nye krav

Loven medfører, at en bredere kreds af aktører vil være omfattet af kravene, og alle distributører af forsikringer vil derfor som udgangspunkt blive underlagt de samme oplysningskrav og krav til adfærd i form af god skikregler.

Loven får bl.a. betydning for virksomheder, der foretager pris- og produktsammenligninger af forsikringsprodukter for en kunde via en hjemmeside eller lignende, hvis kunden via hjemmesiden (direkte eller indirekte) kan indgå en forsikringsaftale. Og den får tillige betydning for agent- og underagentvirksomheder, der nu skal have tilladelse fra Finanstilsynet.

Nye krav om tilladelse og registrering hos Finanstilsynet

Den nye lov om forsikringsformidling er trådt i kraft den 1. oktober 2018 og udvider den relevante kreds af aktører, der skal have tilladelse eller registreres hos Finanstilsynet.

Med den nye lov er det ikke længere tilstrækkeligt for agent- og underagentvirksomheder at være registreret. Disse virksomheder skal nu have en tilladelse fra Finanstilsynet (forudsat, at de falder ind under den nye definition af forsikringsformidlere).

Virksomheder, der i forbindelse med salg af andre varer eller ydelser sælger en forsikring, der er knyttet til varen eller ydelsen, skal ikke have tilladelse, men registreres. Her vil der eksempelvis kunne blive tale om rejsebureauer og bilforhandlere.

Det er bl.a. et krav for at få Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsdistribution, at virksomhedens hjemsted er i Danmark. Derudover at virksomheden har en ansvarsforsikring, eller anden tilsvarende garanti mod erstatningskrav, og har foranstaltninger, der sikrer, at kunderne er beskyttet mod formidlerens manglende betalingsevne. Desuden skal virksomheden have en ledelse, som opfylder lovens egnetheds- og hæderlighedskrav. På denne måde sikres en ansvarlig og effektiv drift af forsikringsformidlere.

Det følger af overgangsbestemmelserne i loven, at virksomheder, der forud for lovens ikrafttræden har en tilladelse som forsikringsmægler, skal indgive en ny ansøgning om tilladelse, men virksomheden kan fortsætte den påbegyndte virksomhed, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse i sagen.

Tilsvarende gælder for virksomheder, der var registreret som forsikringsagenter eller som underagenter, og for virksomheder, som udøvede forsikringsdistribution, der ikke krævede tilladelse efter den tidligere lov. Disse virksomheder skal indsende en ansøgning om tilladelse, men kan fortsætte den påbegyndte virksomhed, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse.

Forbrugerbeskyttelsen i centrum – øgede krav til distributørerne

Den nye lov skærper forbrugerbeskyttelsen ved bl.a. de øgede tilladelses- og registreringskrav.

Disse krav skal være med til at sikre, at forbrugeren nyder den samme beskyttelse, uanset om de køber forsikringer direkte fra forsikringsselskabet, fra en agent eller fra en virksomhed, der formidler forsikringer. Dette sker ved overordnet at lade alle led i distribution af en forsikring efterleve de samme regler.

Der skal udarbejdes et standardiseret produkt, som indeholder de væsentligste elementer af det enkelte forsikringsprodukt. Derudover skal alle forsikringsformidlere udarbejde en kravs- og behovsanalyse for deres kunder, så kunderne kun får tilbudt de produkter, som passer til deres krav og behov.

Det øgede fokus har medført, at bekendtgørelser om udlevering af informationsmateriale, redelig forretningsskik, god praksis, kompetencekrav, og krav- og behovsanalyse af kunden, er blevet revideret.

Den reviderede bekendtgørelse træder ligeledes i kraft den 1. oktober 2018.  

Som en yderligere beskyttelse af forbrugerne bliver Forbrugerombudsmanden, som noget nyt, tildelt kompetence til at anlægge sager vedrørende handlinger, der strider mod god skik.

Tilsyn og straf

Finanstilsynet vil føre tilsyn med aktørerne omfattet af den nye lov og deres overholdelse af det nye regelsæt.

Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på, at Finanstilsynet, som noget nyt, er tillagt adgang til at indhente oplysninger hos virksomhederne, som er omfattet af loven, men også til at hente oplysninger hos personer og virksomheder, der ikke er omfattet af loven, for at vurdere, hvorvidt  virksomhederne bør være omfattet af regelsættet.

Finanstilsynet har adgang til at inddrage tilladelser.

Strafniveauet er også justeret i overensstemmelse med den øvrige finansielle lovgivning. Derfor vil en overtrædelse af reglerne i den nye lov kunne blive straffet med bøde eller fængsel indtil fire måneder.