Nyheder

Skattemyndighederne var berettiget til at opkræve i alt 14.022.278 kr. i yderligere energiafgifter for 2007-2009, fordi kraftvarmeværket ikke havde anvendt en korrekt opgørelsesmetode.

Landsretsdom om opgørelse af energiafgifter

Af Malthe Gade Jeppesen og Tim Holmager


Skattemyndighederne var berettiget til at opkræve i alt 14.022.278 kr. i yderligere energiafgifter for 2007-2009, fordi kraftvarmeværket ikke havde anvendt en korrekt opgørelsesmetode. 

Baggrund for sagen

Sagen drejede sig om, hvorvidt Bornholms Elproduktion A/S, der er et centralt kraftvarmeværk, skulle opgøre den afgiftspligtige brændselsmængde efter metoden i dagældende kulafgiftslovs § 7, stk. 1, 3. pkt. (selskabets standpunkt), eller efter kulafgiftslovens § 7, stk. 1, 4. pkt., nr. 2 (Skatteministeriets standpunkt).

Det afgørende var, om selskabet havde dokumenteret, at der forelå en kontrakt pr. 1. juli 1998, som fastsatte hvilken del af forbruget af brændsel, der skulle indregnes i elektricitetsprisen, og som var godkendt af det daværende Elprisudvalg.

Østre Landsrets afgørelse

Landsretten fandt under henvisning til den klare og konsistente ordlyd af den dagældende kulafgiftslovs § 7, stk. 1, 3. pkt., at begrebet ”godkendt kontrakt” skal forstås i overensstemmelse med ordlyden, og at anmeldelser af prisændringer til Elprisudvalget derfor ikke kan sidestilles med eller erstatte en godkendt kontrakt.

Landsretten fandt, at en allonge fra 1997 skulle være godkendt af Elprisudvalget, såfremt den afgiftspligtige brændselsmængde for den i sagen omhandlede periode skal opgøres efter § 7, stk. 1, 3. pkt.

Landsretten lagde til grund som ubestridt, at allongen ikke blev indsendt til Elprisudvalget. Da anmeldelserne til Elprisudvalget ikke kunne sidestilles med eller erstatte fremsendelse af en kontrakt eller ændringer i en kontrakt, var betingelserne for at opgøre afgiftsgrundlaget efter kulafgiftslovens § 7, stk. 1, 3. pkt., ikke opfyldt.

På den baggrund stadfæstede landsretten Retten på Bornholms dom om frifindelse af Skatteministeriet.

Skatteministeriets interesser for Østre Landsret blev varetaget af advokat Tim Holmager bistået af advokat Malthe Gade Jeppesen.