Nyheder

Højesterets flertal (3-2) fandt, at SKATs tilladelse til Kasi ApS’ skattefri tilførsel af aktiver ikke kunne tilbagekaldes. Hovedformålet med tilførslen fandtes ikke at være skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Tilladelse til skattefri aktivtilførsel kunne ikke tilbagekaldes

Af Bodil Søes Petersen og Ann-Cathrine Pedersen


Sagens baggrund

Sagen angik, om SKAT kunne tilbagekalde en tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver fra Kasi ApS til et nyoprettet selskab ejet af Kasi ApS og Pandora i fællesskab.

SKATs tilladelse hertil blev givet i december 2009, og Kasi ApS og Pandora indgik herefter i december 2009 og januar 2010 aftaler om tilførslen af aktiver, som blev gennemført selskabsretligt ved generalforsamlingen den 1. september 2010. I april 2010 meddelte Pandora Kasi ApS, at Pandora forventedes børsnoteret, og at Pandora i givet fald ville udnytte en option til at købe Kasi ApS’ aktier i det fælles selskab. Pandora blev børsnoteret i oktober 2010 og udnyttede umiddelbart herefter købsoptionen.

SKAT tilbagekaldte på baggrund af børsnoteringen tilladelsen, idet SKAT fandt, at tilførslen af aktiver ikke havde været forretningsmæssigt begrundet, og at hoved­for­målet i stedet havde været skatte­und­­dra­gel­se eller skatteund­gåelse.

Højesterets dom (dissens)

Ud fra en samlet bedømmelse fandt Højesterets flertal (3 dommere), at Kasi ApS og Pandora allerede i december 2009/januar 2010 havde indgået bindende aftaler om tilførsel af aktiver, og at disse aftaler blev indgået som led i et nyt og udvidet samarbejde mellem parterne. Tilførslen fandtes dermed forretningsmæssigt begrundet. Da Kasi ApS og Pandora havde oplyst SKAT om, at Pandora havde en købsoption i forbindelse med børsnotering, måtte SKAT, uanset de oplysninger, der blev givet i forbindelse med ansøgningen, have været opmærksom på, at  børsnotering  kunne blive aktuel også inden for kort tid.

Højesterets mindretal (2 dommere) fandt derimod, at tilførslen af aktiver først blev gennemført ved general­for­sam­lingen den 1. september 2010. Da både Kasi ApS og Pandora i april 2010 var bekendt med, at Pandora ville udnytte den aftalte købsoption, var det forretningsmæssige formål med den skattefri tilførsel af aktiver bortfaldet på tidspunktet for gennemførelsen. Som følge heraf var skatteundgåelse efter mindretallets opfattelse et hovedformål med tilførsel af aktiver, og det var derfor berettiget, at SKAT tilbagekaldte tilladelsen.