Nyheder

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag til en ændring af aktieoptionsloven for at skabe øget aftalefrihed og klarhed på området. Lovforslaget giver bl.a. arbejdsgiverne større frihed til at aftale bortfald af retten til aktieoptioner ved fratrædelse.

Væsentlig ændring af aktieoptionsloven på vej

Af Casper Lauritzen og Anders Kjær Dybdahl


Udvidet aftalefrihed

Arbejdsgivere, som tilbyder deres medarbejdere aktiebaserede incitamentsprogrammer, skal i dag være opmærksomme på, at omstændighederne ved medarbejderens fratræden er afgørende for, om medarbejderen efterfølgende bevarer retten til uudnyttede optioner eller warrants.

Efter de nugældende regler har medarbejderen nemlig krav på at beholde sine uudnyttede optioner mv., hvis ikke medarbejderens fratræden skyldes medarbejderens egne forhold (misligholdelse) eller medarbejderens egen opsigelse.

Sådan bliver det ikke fremadrettet, hvis beskæftigelsesministerens forslag til en ændring af loven om optioner mv. bliver vedtaget. Med henblik på at simplificere reglerne vil den sondring, som man hidtil har skullet foretage mellem ”good leavers” eller ”bad leavers”, nemlig som udgangspunkt ikke fremadrettet have betydning.

Parterne vil således kunne aftale, at medarbejderens ret til uudnyttede optioner mv. bortfalder ved fratræden, uanset årsagen til fratrædelsen.

Tilbagekøb af aktier til markedspris

Ifølge lovforslaget kan parterne derudover aftale, at arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden har ret til at tilbagekøbe de anparter eller aktier, som medarbejderen har erhvervet på baggrund af incitamentsprogrammet. Prisen for aktierne eller anparterne skal dog mindst udgøre markedsprisen på tidspunktet for tilbagekøbet, uanset årsagen til ansættelsesforholdets ophør.

Markedsprisen kan nemt fastsættes for aktier i børsnoterede selskaber, men anderledes stiller det sig ifølge lovforslaget for de virksomheder, hvis anparter eller aktier slet ikke er omsættelige på det åbne marked. Hvilke situationer, dette nærmere dækker over, er ikke afklaret i lovforslaget.

Ifølge lovforslaget vil håndhævelsen af en tilbagekøbsklausul for anparter og aktier i et selskab, hvis anparter eller aktier ikke er omsættelige på det åbne marked, skulle ske i overensstemmelse med almindelige aftaleretlige principper og retspraksis på området. Det betyder, at en tilbagekøbsklausul efter omstændighederne kan blive tilsidesat, hvis den er urimelig. Set i lyset af praksis på området, vil det kunne få den konsekvens, at der ad bagvejen alligevel fastholdes en vis good leaver-/bad leaver-distinktion, da der i tilfælde, hvor markedsprisen ikke nemt kan fastsættes, blandt andet vil kunne blive lagt vægt på omstændighederne ved afskedigelsen.

Lovens ikrafttrædelse

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2019, og reglerne vil alene gælde for aftaler, der indgås eller ændres efter dette tidspunkt.

Forslagets større aftalefrihed mellem arbejdsgiveren og medarbejderen bør allerede nu give arbejdsgiveren anledning til at overveje, hvordan arbejdsgiverens incitamentsordninger skal udformes fremadrettet, og om det er relevant at aftale ændringer i eksisterende ordninger.

Læs lovforslaget her.