Nyheder

Vestre Landsret har stadfæstet en kendelse om at afskære en kreditors stemmeret i en rekonstruktion ud fra en betragtning om omgåelse af konkurslovens § 13 d, stk. 3.

Afskæring af kreditors stemmeret i rekonstruktion

Af Ditte Hyldgaard


Retsgrundlaget

Det følger af konkurslovens § 13 d, stk. 1, at et rekonstruktionsforslag er vedtaget, medmindre et flertal af de fordringshavere, der er repræsenteret på mødet og deltager i afstemningen, stemmer imod. Fordringer, der tilhører skyldnerens nærtstående giver dog ikke stemmeret, jf. § 13 d, stk. 3.

Sagens baggrund og afgørelse

I denne sag var en fordring på kr. 741.740 overdraget til kurs 5, svarende til kr. 35.000. Den oprindelige ejer af fordringen var en nærtstående, der ikke ville have stemmeret i rekonstruktionssagen, jf. konkurslovens § 13 d, stk. 3, og fordringen var umiddelbart før anmodningen om rekonstruktionsbehandling overdraget til en bekendt af selskabets direktør.

Spørgsmålet i sagen var, om køberen af fordringen kunne stemme på plan- og forslagsmødet. Stemmeretten var udslagsgivende for det videre forløb af rekonstruktionen.

Skifteretten fandt, at den overdragne fordring ikke skulle tillægges stemmeret.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse med den begrundelse, at det ikke var godtgjort, at overdragelsen af fordringen var en sædvanlig forretningsmæssig disposition, der ikke alene fandt sted for at kunne kontrollere rekonstruktionens udfald og dermed omgå konkurslovens § 13 d, stk. 3.

Det bemærkes, at der er anmodet om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe spørgsmålet for Højesteret. 

Gældsstyrelsens interesser for såvel skifteretten som landsretten blev varetaget af advokat Lisa Skalts.