Nyheder

Højesteret har i en ny kendelse fundet, at en direktør og et bestyrelsesmedlem ikke var uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse, og de blev derfor ikke pålagt konkurskarantæne.

Direktør og bestyrelsesmedlem ikke pålagt konkurskarantæne

Af Ditte Hyldgaard


Sagens baggrund

Sagen omhandlede, hvorvidt A og B, skulle pålægges konkurskarantæne, jf. konkurslovens § 157, og således om der forelå groft uforsvarlig forretningsførelse.

Forholdene i sagen vedrørte manglende betaling af gæld til SKAT, om der var drevet virksomhed efter håbløshedstidspunktet, om de ledelsesmæssige pligter var tilsidesat og karakteren af overførsler til B. 

Afgørelsen

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at A og B ikke kunne antages at være uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse, og Højesteret tiltrådte derfor, at A og B ikke skulle pålægges konkurskarantæne.

Det fremgår af kendelsen, at Højesteret navnlig lagde vægt på, at opbygningen af gæld til SKAT under de konkrete omstændigheder ikke i sig selv kunne karakteriseres som groft uforsvarlig forretningsførelse.  Endvidere fandt Højesteret også, at der efter en samlet vurdering af navnlig overholdelsen af bogførings- og årsregnskabslovens regler, regnskabsoplysningerne, dialogen med SKAT og et krav fra Lønmodtagernes Garantifond, ikke var grundlag for at betegne selskabets manglende afregning af moms og A-skat som misbrug af reglerne. For så vidt angår kravet fra Lønmodtagernes Garantifond var det oplyst, at det havde skabt problemer med hensyn til at opnå ny kapital fra investorer.

Højesteret fandt endvidere, at optagelsen af ledelseslån ikke under de konkrete omstændigheder var tilstrækkeligt til at medføre konkurskarantæne. 

Landsrettens kendelse blev herefter stadfæstet.

Sagen blev varetaget af advokat Mathias Juul Holter.