Nyheder

Ny ombudsmandsudtalelse om aktindsigt i interne faglige vurderinger

Af Kristine Toke Mogensen


Journalister ønskede aktindsigt

Tre journalister klagede i februar 2016 over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i  e-mails mellem journalisterne selv, Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsminsiteriet.

Kontakten mellem ministerierne skyldtes en henvendelse fra en avis, der ønskede at bringe en historie om udlændinge- og integrationsministerens pressemeddelelse af 10. februar 2016 om adskilt indkvartering af unge asylpar. Justitsministeriet havde i den anledning ydet bistand til Udlændinge- og Integrationsministeriets håndtering af pressehenvendelsen.

Aktindsigten omfattede interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter, der som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens §§ 23 og 24. Et af dokumenterne – en e-mail af 19. februar 2016 – indeholdt dog en intern faglig vurdering i endelig form.

Ombudsmandens vurdering: En sag om et politisk initiativ?

Det centrale spørgsmål var herefter, om vurderingen indgik i en sag om et politisk initiativ, og om oplysningerne dermed var omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 29.

Ombudsmanden konstaterede indledningsvist, at Justitsministeriets bistand til håndtering af den konkrete pressehenvendelse ikke i sig selv udgjorde en sag om et offentliggjort politisk initiativ.

Sagen gav herefter ombudsmanden anledning til nærmere overvejelser om, hvorvidt den faglige vurdering indgik i sagen om udlændinge- og integrationsministerens pressemeddelelse af 10. februar 2016.

Den konkrete sag illustrede efter ombudsmandens opfattelse en række vanskelige spørgsmål om anvendelsesområdet for offentlighedslovens § 29, herunder spørgsmålet om, hvornår en faglig vurdering vedrørende et allerede offentliggjort politisk initiativ kan anses for at ”indgå” i den pågældende sag.

Spørgsmålet måtte efter ombudsmandens opfattelse give anledning til tvivl, og ombudsmanden fandt, at denne tvivl i relevant omfang måtte afklares i forbindelse med behandlingen af konkrete sager, hvor spørgsmålet opstår.

Oplysningerne var ikke ekstraheringspligtige

På baggrund af den sammenhæng som den interne faglige vurdering indgik i, sammenholdt med tidspunktet for vurderingen, fandt ombudsmanden ikke grundlag for at tilsidesætte Justitsministeriets vurdering af, at den faglige vurdering ikke indgik i sagen om pressemeddelelsen. Oplysningerne var derfor ikke ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens § 29.  Da den faglige vurdering ikke indgik i sagen om pressemeddelelsen, fandt ombudsmanden i øvrigt ikke grundlag for at tage nærmere stilling til, om pressemeddelelsen kunne anses for et politisk initiativ omfattet af offentlighedslovens § 29.

Hvad viser udtalelsen?

Ombudsmandens udtalelse viser, at en efterfølgende faglig vurdering kan indgå i et allerede offentliggjort politisk initiativ, men at vurderingen heraf må ske på baggrund af sagens konkrete omstændigheder. I den sammenhæng vil det bl.a. være relevant at se på sammenhængen, som den faglige vurdering er indgået i, og tidspunktet for vurderingen.