Nyheder

Sø- og Handelsretten gav Ankenævnet for Patenter og Varemærker medhold i, at en ansøger af et patent ikke med hjemmel i patentlovens § 11 kunne afdele en national patentansøgning på basis af en europæisk patentansøgning.

Dom om rækkevidden af patentlovens § 11

Af Regitze Aalykke Hansen og Mariam Sheikh

 

Sagens baggrund

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt patentlovens § 11 omfatter afdeling fra såvel danske som europæiske stamansøgninger.

Bestemmelsen i § 11 regulerer den situation, hvor der søges patent på en opfindelse, som fremgår af én af ansøgeren tidligere indleveret ansøgning, som ikke er endelig afgjort (stamansøgningen). Det følger af bestemmelsen, at den seneste ansøgning (dvs. den ansøgning, som er afdelt fra stamansøgningen) kan opnå samme prioritetsdato som stamansøgningen, hvis betingelserne i patentbekendtgørelsen er opfyldt.

Bestemmelsen giver således en ansøger mulighed for at afdele en opfindelse fra en stamansøgning til en ny ’afdelt’ ansøgning med samme prioritetsdato som stamansøgningen, uden at dette strider med nyhedskravet i patentlovens § 2.

Det kan eksempelvis være relevant, hvor en patentansøgning i strid med patentlovens § 10 indeholder to eller flere af hinanden uafhængige opfindelser.

Spørgsmålet i sagen var med andre ord, om det er muligt at anvende en europæisk ansøgning som stamansøgning til en afdelt dansk ansøgning.

Spørgsmålet har ikke tidligere været behandlet i forarbejder, praksis eller i litteraturen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af ordlyden, den territoriale udstrækning, forarbejderne og formålet med bestemmelserne om patentansøgninger i patentlovens kapitel 2 ikke grundlag for, at patentlovens § 11 indeholder hjemmel til at afdele en dansk ansøgning fra en europæisk ansøgning (stamansøgningen).

Spørgsmålet var herefter, om en sådan hjemmel kunne udledes af patentlovens § 82.

Af patentlovens § 82 følger bl.a., at en europæisk patentansøgning har samme virkning her i landet, som en her i landet indleveret ansøgning.

I relation til dette spørgsmål fandt Sø- og Handelsrettens flertal, at Den Europæiske Patentkonvention og patentloven er to forskellige og uafhængige regelsæt, og at overgangen mellem disse er reguleret særskilt. Der er derfor en formodning imod, at der skulle være andre muligheder for at en europæisk ansøgning kan overgå til at være en dansk ansøgning, uden at det er direkte angivet. På den baggrund fandt flertallet, at der ikke er grundlag for at udlede en hjemmel til at afdele en dansk ansøgning fra europæiske stamansøgninger i patentlovens § 82.

Mindretallet fandt, at patentlovens § 82 sidestiller en europæisk patentansøgning med en dansk, og finder ikke grundlag for en fortolkning, som begrænser en europæisk ansøgnings virkning i Danmark – heller ikke i forhold til muligheden for afdeling.

Ankenævnet blev derfor frifundet i overensstemmelse med flertallets afgørelse.

Dommen er anket.

Ankenævnets interesser blev varetaget af advokat Regitze Aalykke Hansen og advokatfuldmægtig Dan Stausholm Nielsen.