Nyheder

Københavns Politis crowd control i form af et optisk følge af personer fra gadefesten Reclaim the Streets var efter politiloven en lovlig frihedsberøvelse og efter EMRK end ikke en frihedsberøvelse.

Politiets crowd control var ifølge Højesteret lovlig

Af Henrik Nedergaard Thomsen og Regitze Aalykke Hansen


Sagens baggrund

Gadefesten Reclaim the Streets natten mellem den 17. og 18. oktober 2014 på Amagertorv i Københavns indre by udviklede sig til et opløb, da personer i ly af festdeltagerne kunne udøve hærværk mod bygninger samt kaste med kanonslag, nødblus og flasker og skyde med laserlys mod politiet.

Københavns Politi greb ind mod disse uroligheder. Festdeltagerne blev først omsluttet omkring Amagertorv, og efter overfladisk visitation og en vis sortering blev de ført til Nørrebro ved hjælp af et optisk følge i stedet for at blive spredt med f.eks. diversion. Sagen angik lovligheden af dette indgreb.

Højesterets dom af 7. februar 2018

Højesteret skulle tage stilling til to principielle spørgsmål angående politiets behov for crowd control.

Højesteret tiltrådte, at hele forløbet med omslutningen af festdeltagerne omkring Amagertorv, den overfladiske visitation og grovsortering samt det optiske følge til Nørrebro, skulle bedømmes som ét samlet indgreb, idet de tilstedeværende under hele dette forløb var omsluttet af politifolk og afskåret fra at forlade området eller det optiske følge.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte politiets vurdering af, at det var nødvendigt at gribe ind over for gruppen af personer, der blev tilbageholdt, herunder de erstatningssøgende, at spredning af opløbet ved diversion var utilstrækkeligt under hensyn til risikoen for hærværk og uro andre steder i indre by. Højesteret fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte politiets valg af fremgangsmåde, herunder det optiske følge fra Amagertorv til Nørrebro.

Højesteret lagde vægt på, at gadefesten udviklede sig til et opløb med reel risiko for alvorlig skade på personer og bygninger mv, hvis der ikke blev grebet ind over for festdeltagerne samt at indgrebet havde en forholdsvis begrænset intensitet og varighed.

Højesteret fandt, at politiets indgreb mod festdeltagerne ikke havde karakter af en frihedsberøvelse efter EMRK artikel 5, men var ikke desto mindre en frihedsberøvelse efter politiloven. Højesteret fandt samtidig, at denne frihedsberøvelse var lovlig, fordi den ikke havde varet længere end nødvendigt, og det støttedes af, at der opstod nye uroligheder ved politiets forsøgsvise åbninger af følget inden ankomsten til Nørrebro, og at en grundigere sortering og registrering ville have medført en frihedsberøvelse af en længere varighed end det tidsrum på ca. 1½ time, som den faktisk varede.

Københavns Politis interesser under sagen blev varetaget af advokat Henrik Nedergaard Thomsen og advokat Regitze Aalykke Hansen.