Nyheder

Vestre Landsret giver Skatteministeriet medhold i sag om fradrag på 280 mio. kr. på tab på valutaterminsforretninger.

Skatteministeriet får medhold i sag om fradrag på 280 mio. kr.

Af Steffen Sværke og Anne Bräuner Sørensen


Sagens baggrund

SKAT havde fundet, at to koncernforbundne selskaber efter selskabsskattelovens § 11 B skulle rentefradragsbegrænses for et tab på ca. 280 mio. kr. i indkomståret 2008 oppebåret på valutaterminsforretninger.

Selskaberne var ikke enige i ansættelsen og mente, at valutaterminsforretningerne var indgået med henblik på sikring af selskabernes driftsindtægter, hvorfor tabet (helt eller delvist) i medfør af selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4, nr. 3, var undtaget fra rentefradragsbegrænsning.

Vestre Landrets dom

Landsretten fastslog, at selskaberne bar bevisbyrden for, at valutaterminsforretningerne tjente til sikring af selskabernes driftsindtægter og driftsudgifter.

Landsretten bemærkede, at selskaberne havde indgået valutaterminskontrakter i et langt større omfang, end det var påkrævet til afdækning af selskabernes valutarisici for driftsaktiviteterne. Landsretten anså herefter kontrakterne for at være indgået i spekulationsøjemed.

Hertil kom, at selskaberne dels havde indgået valutaterminsforretninger i valutaer, som ingen af selskaberne havde driftsaktiviteter i, og dels havde handel i en række valutaer, hvor valutarisikoen ikke blev afdækket med valutaterminskontrakter.

Selskaberne havde desuden ikke godtgjort eller sandsynliggjort en beløbsmæssig eller tidsmæssig sammenhæng mellem salg eller køb i den enkelte valuta og de indgåede valutaterminskontrakter.

Landsretten stadfæstede på den baggrund byrettens dom (3 dommere) og henviste også til begrundelsen heri.

Byretten havde afvist rentefradrag blandt andet under henvisning til:

  • at der i alt det væsentlige lå mere generelle og abstrakte forhold eller overvejelser bag indgåelsen af valutaterminskontrakterne, herunder nogle tids- og forretningsmæssigt uklare eller usikre planer om ekspansion og/eller produktion i to lande,
  • valutaterminskontrakternes størrelse i forhold til driftsindtægternes og driftsudgifternes størrelse, og til
  • tabets størrelse i forhold til selskabernes omsætning i fremmed valuta.

Skatteministeriets interesser for landsretten blev varetaget af advokat Steffen Sværke i samarbejde med advokat Anne Bräuner Sørensen.