Nyheder

Skatteministeriet har fået medhold i, at SKATs praksis ved værdiansættelse af brugte biler er lovlig og sagligt begrundet.

Dom i sag om værdiansættelse af 820 brugte biler

Af David Auken og Rebecca Hannibal Hjorth


Sagens baggrund

Sagen drejede sig om værdiansættelsen af 820 brugte biler anmeldt til eksport.

Ved værdiansættelsen af brugte biler skal SKAT foretage et værdiskøn og finde frem til den pris, som en bruger generelt må forventes at skulle betale for et tilsvarende køretøj.

De nærmere retningslinjer for værdiskønnet findes i de administrative retningslinjer i Den juridiske vejledning, som SKAT tog udgangspunkt i ved værdiansættelsen af de i sagen omhandlede brugte biler.

Det betød, at bilerne i sagen blev værdiansat med udgangspunkt i et gennemsnit af annoncerede forhandler­ud­salgs­priser for tilsvarende brugte biler, dog fratrukket 5 pct. for gennemsnitlig opnåelig rabat (annoncefradrag). Herud­over indebar det, at der som udgangspunkt blev fratrukket et fradrag på 3 pct., dog max 8.000 kr., ved værdiansættelsen af biler i ”middel” stand for at tage højde for, at en bilfor­handler sædvanligvis har udgifter til klargøring af køretøjet som f.eks. udbedring af kosmetiske fejl (klargøringsfradrag), uden at denne udgift medfører en stigning i værdien af bilen.

Sagsøgeren indbragte SKATs afgørelser om værdiansæt­tel­ser­ne for Motorankenævnet, der traf afgørelse om at SKAT skulle at genoptage sagerne. Nævnet fandt, at SKAT uhjem­let havde foretaget klargørings- og annoncefradrag og ulov­ligt havde sat skøn under regel.

SKAT genoptog sagerne, men fastholdt fradragene og begrundede disse nærmere. SKAT ændrede i flere tilfælde de oprindelige afgørelser til både skade og gunst for sag­sø­ge­ren.

SKATs afgørelser blev herefter indbragt for domtolene.

Sagsøgeren gjorde gældende, at SKATs afgørelser var ugyldige, fordi SKAT ikke havde lagt Motorankenævnets retsopfattelse til grund ved den fornyede behandling af sagerne, og at SKAT ikke var berettiget til at anvende annonce- og klargøringsfradrag ved værdiansættelsen af de brugte biler, fordi fradragene var uhjemlede.

Københavns Byrets afgørelse 

Retten fandt, at de administrativt fastsatte annonce- og klargøringsfradrag i forbindelse med værdiansættelse af brugte biler er lovlige og saglige.

Retten lagde særligt vægt på, at værdiansættelser af brugte biler er et masseekspeditionsområde, hvor der skal være mulighed for at fastlægge de nærmere retningslinjer for skønnet under forudsætning af, at disse retningslinjer er sagligt begrundede. Retten lod det indgå i vurderingen, at der er parallelitet i reglerne i den forstand, at fradragene finder anvendelse ved værdiansættelsen både ved indførsel og eksport af brugte biler.  

Idet Motorankenævnet ikke havde opsat konkrete retnings­lin­jer for SKATs fornyede behandling af sagerne, og idet brug af annonce- og klargøringsfradrag må anses for lovligt og sagligt begrundet, fandt retten ikke, at SKATs afgørelser var ugyldige. Retten fandt desuden, at SKAT havde været berettiget til at ændre de oprindelige værdiansættelser ved den fornyede behandling af sagerne.

Skatteministeriet blev som følge heraf frifundet.

Sagen blev behandlet af tre dommere i Københavns Byret.

Skatteministeriets interesser blev varetaget af advokat David Auken bistået af advokatfuldmægtig Rebecca Hannibal Hjorth.