Nyheder

Østre Landsret har den 22. november 2017 slået fast, at Roskilde Kommunes ekspropriation af et areal ved Roskilde Dyrskueplads var lovlig. Arealet skal benyttes til boldbaner samt servicearealer til større arrangementer på dyrskuepladsen, herunder Roskilde Festival.

Ekspropriation til Roskilde Dyrskueplads

Af Kim Christian Højmark


Retssagens baggrund

Roskilde Kommune eksproprierede den 29. februar 2012 et areal ved Roskilde Dyrskueplads. Ekspropriationen skete til virkelig­gørelse af lokalplan nr. 538 og i medfør af planlovens § 47. Ifølge lokalplanen skal arealet benyttes til boldbaner og service­arealer for særligt pladskrævende arrangementer på dyrskue­pladsen.

Ejeren af arealet påklagede kommunens ekspropriation til Natur- og Miljøklagenævnet (nu Planklagenævnet).

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 22. april 2013 Roskilde Kommunes ekspropriation. I spørgsmålet om ekspro­pria­tionens nødvendighed til virkeliggørelse af lokalplanen delte nævnet sig i et flertal på seks medlemmer og et mindretal på fire medlemmer.

Flertallet fandt, at ekspropriationen var nødvendig, idet placeringen af de eksproprierede arealer var afgørende i forhold til anvendelse af arealerne til både boldbaner samt servicearealer i forbindelse med større arrangementer på dyrskuepladsen.

Mindretallet fandt derimod, at nogle arealer syd for dyrskue­pladsen – som var ejet af kommunen – ville kunne anvendes til såvel boldbaner som servicearealer.

Retssagen

Ejeren af det eksproprierede areal indbragte herefter ekspropriationen for Retten i Roskilde.

Hovedspørgsmålene under byretssagen var:

  • dels om Roskilde Kommune skulle have foretaget en VVM-screening og evt. -vurdering af lokalplanen eller de aktiviteter, som skulle finde sted i lokalplanområdet,

  • dels om ekspropriationen var nødvendig, herunder om der var alternative placeringsmuligheder, og

  • dels om den ekspropriationsretlige aktualitetsbetingelse var opfyldt, da boldbanerne kun delvist var etableret på tidspunktet for hovedforhandlingen.

For så vidt angår spørgsmålet om VVM gjorde ejeren af arealet bl.a. gældende, at lokalplanen og aktiviteterne faldt under begrebet ”forlystelsesparker o.l.” i VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 13, litra d.

Da VVM-bekendtgørelsen implementerer VVM-direktivet anmodede ejeren af det eksproprierede areal indledningsvis om, at spørgsmålet om fortolkning af begrebet ”forlystelsesparker og lignende” blev forelagt EU-Domstolen.

Retten i Roskilde fandt ved kendelse af 20. februar 2015, at begrebet ikke er et EU-retligt begreb, og at begrebet ikke i øvrigt gav anledning til en sådan tvivl, at der var behov for at forelægge spørgsmålet om fortolkningen for EU-Domstolen. Retten henviste bl.a. til, at Europa-Kommissionen har udarbejdet en vejledning om fortolkningen af bilagspunkterne i VVM-direktivet.

Sagen blev herefter hovedforhandlet ved Retten i Roskilde den 8., 9. og 12. september 2016.

Ved dom af 11. november 2016 fandt Retten i Roskilde, at ekspropriationsbetingelserne i planlovens § 47 var opfyldt.

For så vidt angår de nævnte hovedspørgsmål i sagen, fandt retten:

  • at lokalplanlægningen af området ikke faldt under VVM-bekendtgørelsens begreb ”forlystelsespark o.l.”, og at den ekspropriationsretlige lovlighedsbetingelse (derfor) var opfyldt,

  • at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der ikke var alternative placeringsmuligheder til boldbanerne samt servicearealerne, og at ekspropriationen derfor var nødvendig, og

  • at ekspropriationen var aktuel på tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen, og at den omstændighed, at det efterfølgende gik anderledes, ikke kunne ændre herpå.

Østre Landsret stadfæstede Retten i Roskildes dom den 22. november 2017, da landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor.

Det bemærkes, at ejeren af det eksproprierede areal har anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. Procesbevillingsnævnet har endnu ikke taget stilling til anmodningen.

Hvad viser sagen?

Sagen viser, at kommunerne i medfør af planlovens § 47 kan ekspropriere til lovlige planlægningsmæssige formål, herunder boldbaner og servicearealer, når de ekspropriationsretlige betingelser i øvrigt er opfyldt.

Det er også værd at bemærke, at by- og landsretten på baggrund af den konkrete bevisførelse fandt, at ingen af de fire alternativer, som ejeren af det eksproprierede areal havde peget på, var anvendelige til boldbaner og servicearealer.

Endelig slog by- og landsretten fast, at etableringen af boldbaner på tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen var aktuel, og at ekspropriationstidspunktet er afgørende for den ekspropriationsretlige aktualitetsvurdering. At samtlige de planlagte boldbaner - pga. senere indtrufne omstændigheder - ikke (endnu) var etableret, ændrede ikke herved.

Stig Grønbæk Jensen (kendelse af 20/2-2015) og Kim Christian Højmark (dom af 11/11-2016 og 22/11-2017).