Nyheder

En radiolog begik en faglig fejl, da han på et røntgenbillede overså en proces, der senere viste sig at være kræft. Efter bevisførelsen fandt landsretten imidlertid ikke, at der var tale om en erstatningspådragende fejl efter den almindelige culparegel.

Faglig fejl var ikke ansvarspådragende

Af Christian Bo Kolding-Krøger

 


Det udgjorde ubestridt en lægefaglig fejl, at en radiolog på et røntgenbillede overså en proces, som senere viste sig at være kræft i pancreas. Spørgsmålet var herefter, om fejlen havde været ansvarspådragende  efter de almindelige erstatningsretlige regler (culpa), da det var afgørende for, om det skulle lægges til grund, at det var fejlen, der havde gjort sygdommen uhelbredelig.

Sagsøger og sagsøgte havde stillet spørgsmål til Retslægerådet, der havde udtalt, at der var tale om en fejl og ikke et fejlskøn eller et hændeligt uheld. By- og landsret fandt efter den skete bevisførelse ikke grundlag for at statuere, at fejlen havde været udtryk for en culpøs adfærd fra radiologens side.

Det vides endnu ikke, om sagsøger vil søge tilladelse til at anke til Højesteret.

Kommentar

Dommen illustrerer det almindelige princip om, at bevisbyrden for en handlings ansvarspådragende karakter – også på områder, hvor det er en fagperson, der handler – påhviler skadelidte.

Samtidig viser dommen, at selv en relativt klar fejl ikke nødvendigvis er udtryk for culpa. Man kan ikke altid drage den konklusion, at fordi der ud fra en objektiviseret målestok er blevet begået en faglig fejl, så eksisterer der et ansvarsgrundlag. Det må i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder.

Sagen blev varetaget af Christian Bo Kolding-Krøger.