Nyheder

Generaladvokat Kokott fremkom den 1. marts 2018 med forslag til afgørelser i 6 såkaldte ”Beneficial owner-sager”, hvori landsretterne har stillet en række præjudicielle spørgsmål.

Generaladvokatens forslag til afgørelser i ”Beneficial owner-sagerne”

Af Søren Horsbøl Jensen


De såkaldte ”Beneficial owner-sager” angår, om en række danske selskaber i forbindelse med betaling af renter eller udbytter skulle have indeholdt kildeskat af renterne henholdsvis udbytterne, og om de er ansvarlige over for det offentlige for betaling af de manglende beløb.

De umiddelbare modtagere af beløbene er de danske selskabers moderselskaber, der alle er beliggende i andre EU-medlemsstater, med hvem Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I relation til sagernes EU-retlige spørgsmål er det skattemyndighedernes opfattelse, at moderselskaberne er afskåret fra at påberåbe sig fordelene (skattefrihed) i rente-/royaltydirektivet henholdsvis moder-/datterselsskabsdirektivet og de respektive dobbeltbeskatningsoverenskomster, fordi moderselskaberne ikke kan anses for de retmæssige ejere (”beneficial owners”) af beløbene. Skattemyndighederne har således efter en konkret vurdering af de enkelte sager fundet, at moderselskaberne blot har fungeret som gennemstrømningsenheder for selskaber, der er hjemmehørende i lande, som ikke er medlem af EU, og som Danmark ikke har indgået en dobbeltskatningsoverenskomst med. Det er endvidere skattemyndighedernes opfattelse, at moderselskaberne er afskåret fra at påberåbe sig direktiverne, fordi der foreligger misbrug.

De danske selskaber gør derimod gældende, at moderselskaberne kan påberåbe sig rente-/royaltydirektivet henholdsvis moder-/datterselskabsskabsdirektivet og de respektive dobbeltbeskatningsoverenskomster. Selskaberne gør endvidere gældende, at skattemyndighedernes afgørelser på flere punkter strider imod traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere EF-traktaten).

En række af sagerne verserer for de danske domstole, og begge landsretter har som led i behandlingen af sagerne stillet en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen.

Forslag til afgørelser

Generaladvokat Kokott fremkom den 1. marts 2018 med forslag til afgørelser i 6 sager af de 7 sager, der er blevet forelagt. Den 7. sag er sat i bero på afgørelserne i de 6 sager.

Forslagene er tilgængelige på EU-Domstolens hjemmeside.

Sagerne afventer nu, at Domstolen afsiger dom i sagerne. Det vides ikke, hvornår dommene vil falde.

Sagerne behandles af EU-Domstolens Store afdeling med deltagelse af 15 dommere.

Landsretterne vil ved afgørelsen af sagerne skulle lægge EU-Domstolens fortolkning af EU-retten til grund.

Regeringens interesser i de præjudcielle sager varetages af advokat Søren Horsbøl Jensen, der også repræsenterer Skatteministeriet i retssagerne.