Nyheder

Ombudsmanden fandt på baggrund af en generel undersøgelse, at Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider på op til fem måneder i klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange.

Kritik af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider


Sagens baggrund

I en udtalelse af 20. december 2017 har ombudsmanden vurderet, at sagsbehandlingstiden i Skatteankestyrelsen for klager over afgørelser om partsaktindsigt gik ud over det acceptable.

Ombudsmanden valgte på baggrund af en konkret sag at foretage en generel undersøgelse af sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen i partsaktindsigtssagerne. Det var under den konkrete sag blevet oplyst, at der kunne forventes en sagsbehandlingstid på 24 måneder.

Skatteankestyrelsen oplyste i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt i 2016 havde været fem måneder. Det var denne sagsbehandlingstid, der dannede grundlag for ombudsmandens undersøgelse.

Der er hverken generelt for myndighederne eller konkret for Skatteankestyrelsen i klagesager vedrørende partsaktindsigt fastsat regler for maksimale sagsbehandlingstider. I forvaltnings- og offentlighedsloven er det reguleret, hvornår en anmodning om aktindsigt i førsteinstansen skal imødekommes, men kun offentlighedsloven indeholder en bestemmelse om fristen for behandling af klagesager om aktindsigt.

Ombudsmanden kunne således ikke foretage sin undersøgelse på baggrund af specifikke bestemmelser, men måtte konkret vurdere Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid ud fra det, der følger af god forvaltningsskik, herunder at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.

Ombudsmandens udtalelse

Ombudsmanden fandt, at sagsbehandlingstiden for partsaktindsigtssager skulle behandles i lyset af de særlige fristregler på Skatteankestyrelsens område. Det var derfor af betydning, at der i skatteforvaltningsloven var fastsat såvel særlige ansættelsesfrister for indkomst- og ejendomsværdiskat som klage- og genoptagelsesfrister for skatteansættelsessagerne.

I lyset heraf fandt ombudsmanden, at Skatteankestyrelsen konkret burde træffe afgørelse om aktindsigt i rimelig tid inden udløbet af ansættelsesfristen, ligesom han fandt det mest hensigtsmæssigt, at aktindsigtsspørgsmålet var endeligt afklaret i rimelig tid inden udløbet af en klage- og genoptagelsesanmodning.

Samlet set vurderede ombudsmanden således, at Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i klagesager om partsaktindsigt på gennemsnitligt fem måneder i 2016 burde forkortes væsentligt.