Nyheder

I denne uge har Folketinget 1. behandlet et nyt lovforslag fremsat af Justitsministeren om vidnefritagelse for patentrådgivere. Forslaget går ud på, at patentrådgivere på lige fod med advokater, skal fritages for at vidne om forhold, de er blevet bekendt med ved udførelsen af deres virksomhed.

Nyt lovforslag om vidnefritagelse for patentrådgivere

Af Regitze Aalykke Hansen


Efter de nugældende regler kan danske patentrådgivere risikere i udenlandske retssager at blive pålagt at afgive vidneforklaring om deres rådgivning. Det har ifølge lovforslaget en negativ konkurrencemæssig virkning for danske patentrådgivere i sammenligning med deres udenlandske kollegaer.

Baggrunden for lovforslaget er et ønske om at styrke bl.a. danske forsknings- og innovationsvirksomheder og danske patentrådgivere.

Udfordringerne med fortrolighed og manglende vidnefritagelse er størst for danske virksomheder, der opererer på det amerikanske marked. Udfordringerne vil også være tilstede for danske virksomheder, som er involveret i tvister om patentrettigheder i andre common law lande, som fx England.

Det er bl.a. retsusikkerhed omkring anvendelse af fortrolighedsregler i USA, der taler for en lovændring.

Det var netop også ovenstående retsusikkerhed, der bl.a. var baggrunden for indførelsen af tilsvarende regler om vidnefritagelse for patentrådgivere i Sverige.

I Sverige har man en autorisationsordning for patentrådgivere, hvilket man ikke har i Danmark. Titlen ”patentrådgiver” er ikke, som titlen ”advokat”, beskyttet. Det vil heller ikke være tilfældet efter lovforslagets vedtagelse, da man - i modsætning til Sverige - ikke har fundet det nødvendigt at indføre en egentlig autorisationsordning. Persongruppen ”patentrådgiver”, der er omfattet af lovforslaget, er i stedet defineret ud fra de personer, som efter Den Europæiske Patentkonvention er registreret som ”European Patent Attorney” ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO).

Ved den kommende fælles patentdomstol forventes det, at en patentrådgiver (European Patent Attorney) kan optræde som partsrepræsentant. Det kan en patentrådgiver ikke ved de danske domstole, heller ikke efter lovforslaget. Lovforslaget sikrer imidlertid, at den viden, som patentrådgiveren opnår gennem førelse af sager ved patentdomstolen, er beskyttet gennem vidnefritagelsen – ligesom den ville have været, hvis parten havde været repræsenteret af en advokat.

Lovforslaget blev 1. behandlet i Folketinget i tirsdags, den 13. marts 2018, og blev henvist til behandling i retsudvalget. Udvalgsbehandlingen forventes afsluttet i starten af maj måned.

Hvis lovforslaget vedtages, træder loven i kraft den 1. juli 2018.