Nyheder

Justitsministeriet har d. 21. februar 2018 fremsat lovforslag L 147 om ændring af straffeloven, der har til formål at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask.

Selvhvidvask kriminaliseres

Af Tormod Tingstad og Caroline Bartels Brockstedt


Justitsministeriet har d. 21. februar 2018 fremsat lovforslag L 147 om ændring af straffeloven, der har til formål at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask.

Lovforslaget indebærer, forudsat at det vedtages i sin nuværende form, at straffeloven fremover kommer til at indeholde en selvstændig bestemmelse om hvidvask, og at den øvre strafferamme for hvidvask af særligt grov beskaffenhed forhøjes fra seks år til otte år. Den forhøjede strafferamme er foreslået for at sikre, at domstolene har råderum til at udmåle den nødvendigt hårde straf også i de allergroveste tilfælde af hvidvask.

Straffeloven kriminaliserer på nuværende tidspunkt hvidvask via bestemmelsen om hæleri i § 290, men med lovforslaget er det foreslået at udskille en del af den gældende hæleribestemmelse i en ny hvidvaskbestemmelse i § 290 a, således at hvidvask fremover kriminaliseres særskilt.

Der er som udgangspunkt ikke tale om, at den foreslåede hvidvaskbestemmelse skal kriminalisere forhold, der ikke allerede er strafbelagte under hæleribestemmelsen i § 290. I modsætning til den gældende hæleribestemmelse omfatter den foreslåede hvidvaskbestemmelse dog også handlinger, som gerningsmanden til forbrydelsen, der ligger forud for hvidvaskningen, selv foretager, hvorfor bestemmelsen er udtryk for en vis nykriminalisering (selvhvidvask).

Den foreslåede hvidvaskbestemmelse omfatter hvidvask af penge, både når udbyttet af den forudgående forbrydelse er penge, og når et udbytte i andet end penge er blevet omsat til penge, som derefter er hvidvasket. Bestemmelsen omfatter derimod ikke den første omsætning til penge eller håndtering i øvrigt af et udbytte, som består i andet end penge (eksempelvis køb og salg eller udlejning af genstande, som er stjålet). Sådanne handlinger vil således uændret være omfattet af den gældende hæleribestemmelse.

Lovforslaget indgår i opfølgningen på aftalen af 21. juni 2017 om styrket indsats mv. i den finansielle sektor indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og er ved 1. behandlingen henvist til et udvalg med henblik på betænkningsafgivelse. Datoen for 2. behandling af lovforslaget kendes derfor ikke endnu.

Vedtages lovforslaget i sin nuværende form, træder loven i kraft den 1. juli 2018.