Nyheder

En bygningshåndværker havde forladt byggepladsen for at hente og spise sin frokost i arbejdsgivers bil. Da han under frokosten blev påkørt af en anden bilist, var denne skade ikke omfattet af arbejdsskadedækningen, da der ikke forelå en naturlig eller nødvendig sammenhæng med arbejdets udførelse.

Trafikuheld i frokostpausen

Af Whitney Maria Bjerrum


Sagens baggrund

Sagen angik en håndværker, som på skadesdagen var på arbejde på en byggeplads. På skadestidspunktet befandt vedkommende sig sammen med en kollega 3,1 km væk fra byggepladsen i arbejdsgivers bil, parkeret lovligt foran et supermarked, da en bil påkørte dem bagfra.

Skadelidte anlagde herefter sag, hvorunder det blev gjort gældende, at hændelsen udgjorde en arbejdsskade. Ankestyrelsen gjorde modsat gældende, at der ikke forelå naturlig eller nødvendig forbindelse mellem arbejdet og sagsøgers tilstedeværelse foran supermarkedet, ligesom sagsøgers tilstedeværelse her ikke var i arbejdsgivers interesse eller efter dennes anvisninger. Der blev derimod lagt vægt på, at det af arbejdsgiver anviste frokoststed var på byggepladsen i nogle opstillede skurvogne.

Under sagen gjorde sagsøger yderligere gældende, at de opstillede skurvogne var for ringe/beskidte/overfyldte. Derudover blev det anført, at sagsøger forinden ulykken havde været på et ærinde for arbejdsgiver hos en grossist, der lå mellem byggepladsen og ulykkesstedet. Ligeledes blev det gjort gældende, at det var sædvanligt og accepteret af arbejdsgiver, at medarbejderne indtog deres frokost i bilen væk fra arbejdspladsen.

Byrettens afgørelse

Byretten fandt, at det ikke var bevist, at sagsøger forud for ulykken havde været på et ærinde for sin arbejdsgiver, blandt andet fordi denne oplysning først var fremkommet under retssagen. Samtidig fandt byretten dog, at det fandtes bevist, at det var sædvanligt for sagsøger - og accepteret af arbejdsgiver - at spise frokost i bilen, hvorfor der var en sådan naturlig sammenhæng med arbejdet, at ulykken måtte anses for en følge af arbejdet.

Landsrettens afgørelse

Østre Landsret fandt, at det forhold, at indstævnte befandt sig i arbejdsgivers bil ikke var tilstrækkeligt til at anse ulykken som nødvendigt eller naturligt forbundet med arbejdet. Østre Landsret fandt i stedet, at efter en samlet vurdering af arbejdets tilrettelæggelse var skadelidtes tilstedeværelse ved supermarkedet ikke nødvendigt eller naturligt forbundet med arbejdet.

Landsretten tog ikke stilling til, om det var bevist, at indstævnte forinden ulykken havde været på et indkøb for sin arbejdsgiver, da grossistens placering mellem byggepladsen og ulykkesstedet gjorde dette irrelevant for bedømmelsen.

Herefter ændrede landsretten byrettens dom, og frifandt Ankestyrelsen.

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at det forhold, at en arbejdsgiver accepterer en privat handling i arbejdstiden eller i øvrigt det forhold, at en arbejdsgiver stiller f.eks. en bil til rådighed for disse private ærinder, ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at en ulykke i forbindelse med hermed vil falde under arbejdsskadesikringen.