Nyheder

Kulturministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt i brevudveksling med kongehuset vedrørende kronprinsens deltagelse i IOC under henvisning til, at brevvekslingen var intern. Da kronprinsen ikke havde varetaget sine opgaver i IOC som ”led i statsstyret”, var det ombudsmandens opfattelse, at den omhandlede brevveksling ikke var intern.

Brevveksling mellem kronprinsen og Kulturministeriet var ikke intern

Af Kim Christian Højmark


Sagens baggrund

Den 7. september 2016 anmodede en journalist Kulturministeriet om aktindsigt i brevudveksling mellem kongehuset og Kulturministeriet. Brevudvekslingen angik kronprinsens opgaver i Den Internationale Olympiske Komite (IOC), hvilket omhandlede kronprinsens stillingtagen til, hvorvidt Rusland skulle fratages retten til at deltage i OL 2016.

Den 22. september afslog Kulturministeriet anmodningen om aktindsigt i fem dokumenter med henvisning til offentlighedslovens § 33, stk. 1, nr. 5, hvor retten til aktindsigt kan begrænses, såfremt det er en nødvendig beskyttelse af private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Kulturministeriets og Justitisministeriets udtalelser under sagens behandling

Kulturministeriet anførte efterfølgende i en udtalelse af 9. maj 2017 til ombudsmanden, at det var mest rigtigt, at den omhandlede brevveksling blev anset for intern og dermed undtaget fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. Kulturministeriets begrundende dette med, at brevudvekslingen var sket som led i kongehusets deltagelse i statsstyret.

Justitsministeriet anførte supplerende i en udtalelse af 14. september 2017, at der jævnligt er et behov for at orientere kongehuset om politiske spørgsmål for at bevare kongehusets neutralitet i forhold til disse politiske anliggender. Brevveksling med kongehuset om regeringens politik, der finder sted i forbindelse med medlemmets (her kronprinsens) ageren i sin personlige egenskab, kan derfor også anses for at finde sted som led i statsstyret.

Ombudsmandens udtalelse

Ombudsmanden udtalte indledningsvis – under henvisning til den statsretlige litteratur og hidtidig ombudsmandspraksis – at regenten anses for at handle som led i statsstyret, når regenten netop handler i sin egenskab af regent og ikke privatperson.

Herefter konstaterede ombudsmanden i forhold til den konkrete sag, at IOC er en privat organisation, og at kronprinsen blev valgt ind som medlem af IOC i 2009 i sin personlige egenskab.

På denne baggrund fandt ombudsmanden, at de opgaver, som kronprisen havde varetaget som led i sit medlemskab af IOC, ikke på noget tidspunkt blev varetaget som led i statsstyret. Det var herefter ombudsmandens opfattelse, at brevvekslingen mellem Kulturministeriet og kronprinsen ikke skete som led i statsstyret, og at brevvekslingen hermed ikke var intern i offentlighedslovens forstand.

Ombudsmanden tog ikke i sagen stilling til, hvorvidt brevvekslingen eller dele heraf kunne undtages fra aktindsigt efter andre bestemmelser.

Kulturministeriet traf herefter en ny afgørelse i sagen, hvor nogle oplysninger fortsat blev tilbageholdt men under henvisning til andre bestemmelser i offentlighedsloven.

Ombudsmanden har den 22. maj 2018 oplyst, at han undersøger Kulturministeriets nye begrundelse for at tilbageholde dele af brevvekslingen mellem Kulturministeriet og kronprinsen.

Nyheden er også offentliggjort på aktindsigtshaandbogen.dk den 15. maj 2018.