Nyheder

I et eftersyn af den finansielle regulering konkluderer en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervsministeriet, at de skærpede finansielle reguleringstiltag, der er gennemført siden finanskrisen, generelt har været nødvendige. Arbejdsgruppen peger imidlertid også på en række steder, hvor der er plads til forenklinger i lovgivningen.

Arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering har afgivet sin rapport til Erhvervsministeriet

Eftersyn af den finansielle regulering

Regeringen fastsatte i regeringsgrundlaget fra 2016, at der skulle iværksættes et eftersyn af den finansielle regulering med henblik på at afdække, om der er en fornuftig balance mellem på den ene side den omfattende regulering og de hertil forbundne administrative byrder og på den anden side de samfundsøkonomiske gevinster.

Arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering har forestået gennemgangen og har nu afleveret en 418 sider lang rapport til Erhvervsministeriet med konklusionerne. 

Formålet med arbejdsgruppens arbejde har været at afsøge, om det er muligt at foretage justeringer i den finansielle regulering, som kan lempe erhvervslivets byrder, samtidig med at den fiansielle stabilitet og forbrugerbeskyttelsen understøttes. Arbejdsgruppen har i den forbindelse efterset både EU-retlige og nationale regler.

Arbejdsgruppen har desuden undersøgt, om reguleringen kan blive mere ”digitaliseringsparat”, samt hvorledes den teknologiske udvikling i højere grad kan udnyttes til fordel for finansielle virksomheder.

Arbejdsgruppens konklusioner

Sammenfattende fremgår det af arbejdsgruppens rapport, at den skærpede finansielle regulering samt de tilsynsmæssige tiltag, der er gennemført siden krisen, generelt har været nødvendige.

Arbejdsgruppen har i den forbindelse lagt vægt på, at reguleringen er med til at sikre, at sektoren kan opretholde dens samfundsøkonomiske vigtige rolle, samtidig med at risiciene for nye finansielle kriser er blevet nedbragt betydeligt.

Det er således den overordnede vurdering, at fordelene ved de skærpede tiltag opvejer de omkostninger og byrder, som den øgede regulering har medført for finanssektoren.

Forslag til forenklinger

Arbejdsgruppen har ikke desto mindre identificeret en række steder, hvor der er grundlag for at foretage forenklinger i lovgivningen.

Mere konkret anbefaler arbejdsgruppen, at der igangsættes 56 konkrete initiativer på det finansielle område, der samlet set har potentiale til at medføre betydelige positive erhvervsøkonomiske lettelser for virksomhederne.

Arbejdsgruppen har herudover formuleret ”syv principper for regulering”, der kan anvendes i det fremadrettede arbejde med den finansielle regulering.

Principperne skal blandt andet være med til at sikre en øget inddragelse af sektoren i lovgivningsprocessen, samt at det samlede kompleks af lovgivning mv. gøres lettere tilgængeligt og gennemskueligt for virksomhederne.

Næste skridt

Arbejdsgruppens rapport er som nævnt afleveret til Erhvervsministeren, der i en pressemeddelelse allerede har rost gruppens arbejde. Det fremgår videre af pressemeddelelsen, at ministeren nu vil tage initiativ til at drøfte anbefalingerne i den finansielle forligskreds med henblik på, at de kan føres ud i livet i den kommende folketingssamling.