Nyheder

Vestre Landsret har afsagt dom i en sag, som handlede om, hvorvidt Naturklagenævnets afslag på fortsat tørveindvinding var erstatningsfri regulering eller ekspropriation. Sagen var anlagt af Pindstrup Mosebrug A/S (herefter ”Pindstrup”) og angik et område i Lille Vildmose. Da landsretten fandt, at der var tale om ekspropriation, tog landsretten også stilling til størrelsen på den erstatning, som Pindstrup var berettiget til.

Ekspropriation eller erstatningsfri regulering?

Af Josephine Fie Legarth Aggesen


Sagens baggrund

Retssagen handlede om, hvorvidt Pindstrup har ret til erstatning efter grundlovens § 73, efter at Naturklagenævnet den 26. juni 2006 stadfæstede Nordjyllands Amts afgørelse af 22. marts 2005. Ved afgørelsen gav amtet afslag på Pindstrups ansøgninger om tilladelse til at fortsætte tørveindvindingen på nogle arealer i Lille Vildmose (Natura 2000-område).

Baggrunden for afslaget var hensynet til at beskytte de omliggende aktive højmoser, som er en prioriteret naturtype efter habitatdirektivet.

Pindstrup gjorde gældende, at afslaget var et ekspropriativt indgreb og havde nedlagt påstand om, at Miljøstyrelsen (staten) skulle betale 150 mio. kr.

Miljøstyrelsen havde nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end 150 mio. kr.

Landsrettens afgørelse

I forbindelse med afvejningen af, om afslaget måtte anses for at være et ekspropriativt indgreb, fandt landsretten, at Pindstrup have sandsynliggjort, at det havde været muligt at etablere foranstaltninger, der kunne have forhindret en negativ påvirkning af de to højmoser ved fortsat tørveindvinding. Landsretten fandt på den baggrund, at der ved bedømmelsen af indgrebet ikke skulle lægges afgørende vægt på de saglige hensyn til natur- og miljømæssige interesser, som lå til grund for Naturklagenævnets afgørelse om at afslå ansøgningen.

Heroverfor fandt landsretten, at Pindstrup havde en berettiget forventning om at kunne indvinde i hvert fald store dele af den tilbageværende tørv, at afslaget måtte anses for et betydeligt indgreb overfor Pindstrup, og at Pindstrup blev meget hårdt ramt af afslaget.

Landsretten fandt herefter efter en samlet vurdering, at Pindstrup har krav på erstatning efter grundlovens § 73 i anledning af afslaget på ansøgningerne om fortsat tørveindvinding.

For så vidt angår erstatningens størrelse gav landsretten Miljøstyrelsen medhold i, at erstatningen måtte fastsættes skønsmæssigt og væsentligt mindre end 150 mio. kr.

Landsretten gav således Miljøstyrelsen medhold i, at en større del af den tilbageværende tørv ikke skulle indgå i opgørelsen af erstatningen.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder fandt landsretten, at erstatningen i medfør af grundlovens § 73 passende kunne fastsættes til 40 mio. kr.

Sagen blev varetaget af advokaterne Stig Grønbæk Jensen, Karsten Hagel-Sørensen og Josephine Fie Legarth Aggesen.